Вы тут

Прырост у «Галоўным эфіры»


З Но­ва­га го­да ў ана­лі­тыч­ным пра­ек­це ка­на­ла «Бе­ла­русь 1» з'я­віў­ся но­вы ду­эт вя­ду­чых — па­лі­тыч­ны агля­даль­нік Агенц­тва тэ­ле­на­він Сяр­гей Гу­са­чэн­ка і вя­ду­чая на­він і пра­гра­мы «Па­на­ра­ма» Па­лі­на Шу­ба.

9-259-24

Та­кім чы­нам, ця­пер вы­ні­кі тыд­ня што­ня­дзе­лю пад­вод­зяць па чар­зе тры па­ры вя­ду­чых: Дзміт­рый Бач­коў і Але­на На­са­чо­ва, Іван Мі­хай­лаў і Вік­то­рыя Сян­ке­віч і Сяр­гей Гу­са­чэн­ка з Па­лі­най Шу­бай. А вось за­да­чы пра­ек­та, за­пэў­ні­ва­юць яго ства­раль­ні­кі, за­ста­лі­ся ня­змен­ны­мі. «Мы імк­нём­ся зра­біць свое­асаб­лі­вы эк­стракт з са­мых ці­ка­вых па­дзей мі­ну­ла­га тыд­ня, пры тым у зра­зу­ме­лай і да­ступ­най для кож­на­га фор­ме, — пад­крэс­лі­вае ды­рэк­тар Агенц­тва тэ­ле­на­ві­наў Кі­рыл Ка­за­коў. — «Бе­ла­русь 1» — кла­січ­ны гра­мад­ска-па­лі­тыч­ны ка­нал, і мы не ад­маў­ля­ем­ся ад агуль­на­пры­ня­тай фор­мы па­да­чы ма­тэ­ры­я­лаў, але да­да­ём і пэў­ныя на­він­кі для пры­цяг­нен­ня той част­кі аў­ды­то­рыі, што «жы­ве» ў ін­тэр­нэ­це, хут­ка ду­мае і атрым­лі­вае ін­фар­ма­цыю з са­мых роз­ных кры­ніц».

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.