Вы тут

Цэны на платныя медпаслугі расці не будуць


Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь за­ба­ра­ні­ла па­вя­ліч­ваць цэ­ны на плат­ныя ме­ды­цын­скія па­слу­гі для гра­ма­дзян кра­і­ны.

Пра гэ­та га­во­рыц­ца ў пісь­ме на­мес­ні­ка мі­ніст­ра ахо­вы зда­роўя Вя­ча­сла­ва Шы­лы, якое бы­ло апуб­лі­ка­ва­на ў ве­да­мас­най га­зе­це «Ме­ды­цын­скі вес­нік». Згод­на з ім, упраў­лен­ням ахо­вы зда­роўя ў рэ­гі­ё­нах, кі­раў­ні­кам дзяр­жаў­ных ар­га­ні­за­цый, якія пад­па­рад­ка­ва­ны мі­ніс­тэр­ству, суб'­ек­там гас­па­да­ран­ня не­дзяр­жаў­най фор­мы ўлас­нас­ці да­ру­ча­на не да­пус­каць рос­ту цэн на плат­ныя ме­ды­цын­скія па­слу­гі для гра­ма­дзян Бе­ла­ру­сі (у тым лі­ку на рас­ход­ныя ма­тэ­ры­я­лы), што аказ­ва­юц­ца юры­дыч­ны­мі асо­ба­мі і ін­ды­ві­ду­аль­ны­мі прад­пры­маль­ні­ка­мі.

Апроч та­го, кі­раў­ніц­тву аб­лас­ных упраў­лен­няў ахо­вы зда­роўя, стар­шы­ні ка­мі­тэ­та па ахо­ве зда­роўя Мін­гар­вы­кан­ка­ма да­ру­ча­на ар­га­ні­за­ваць дак­лад­ную сіс­тэ­му кант­ро­лю за змя­нен­нем уз­роў­ню цэн на плат­ныя ме­ды­цын­скія па­слу­гі. Пры вы­яў­лен­ні па­ру­шэн­няў да кі­раў­ні­коў, якія не за­бяс­пе­чаць вы­ка­нан­ня гэ­та­га да­ру­чэн­ня, бу­дуць пры­мя­няц­ца ме­ры ад­каз­нас­ці.

Сяр­гей СТА­РЫ­НАЎ

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.