Вы тут

У Францыі захапілі заложнікаў


Учо­ра за 50 кі­ла­мет­раў на поў­нач ад Па­ры­жа ад­бы­ла­ся спец­апе­ра­цыя па за­тры­ман­ні Шэ­ры­фа і Са­іда Ку­а­шы, якіх па­да­зра­юць у бой­ні, на­ла­джа­най у рэ­дак­цыі ча­со­пі­са Сhаrlіе Hеbdо. Бра­там уда­ло­ся за­ха­піць за­лож­ні­каў пас­ля па­го­ні, што су­пра­ва­джа­ла­ся стра­ля­ні­най. У хут­кім ча­се з'я­ві­ла­ся не­афі­цый­ная ін­фар­ма­цыя пра ах­вяр, якую, ад­нак, пра­ку­ра­ту­ра Па­ры­жа не па­цвер­дзі­ла. Бра­ты Ку­а­шы ўгна­лі аў­та­ма­біль у мяс­тэч­ку Да­мар­тэн-ан-Го­эль (за 12 км ад аэ­ра­пор­та імя Шар­ля дэ Го­ля). Па­да­зра­ва­ных вы­яві­лі на ад­рэз­ку на­цы­я­наль­най аў­та­тра­сы, дзе яны па­ча­лі стра­ля­ні­ну па па­лі­цэй­скіх. У па­го­ні бы­ло за­дзей­ні­ча­на пяць вер­та­лё­таў, пе­рад­ае Rеutеrs. Па­да­зра­ва­ныя ўгна­лі аў­та­ма­біль Реugеоt 206, за ру­лём яко­га зна­хо­дзі­ла­ся жан­чы­на. Зла­чын­цы ад­пус­ці­лі па­цяр­пе­лую, што паз­ней апа­зна­ла ў тых, хто на­па­даў, бра­тоў Ку­а­шы. Пас­ля зла­мыс­ні­кі за­ба­ры­ка­да­ва­лі­ся ў дру­кар­ні, дзе ўтрым­лі­ва­лі не­каль­кі за­лож­ні­каў.

A member of the French GIPN intervention police forces secure a neighbourhood in Longpont, northeast of Paris

Тым ча­сам служ­ба бяс­пе­кі Вя­лі­ка­бры­та­ніі па­пя­рэдж­вае аб не­бяс­пе­цы маш­таб­ных тэ­рак­таў, ар­га­ні­за­ва­ных іс­лам­скі­мі тэ­ра­рыс­та­мі, пі­ша Thе Guаrdіаn. Гэ­тыя зла­чын­ствы мо­гуць быць учы­не­ны як у Вя­лі­ка­бры­та­ніі, так і ў ін­шых кра­і­нах За­ха­ду.

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.