Вы тут

У ЗША зарэгістравана першае банкруцтва кампаніі па здабычы сланцавай нафты


У ЗША збанк­ру­та­ва­ла пер­шая кам­па­нія па рас­пра­цоў­цы слан­ца­вых ра­до­ві­шчаў і зда­бы­чы з іх наф­ты. За­яву пра банк­руц­тва і аба­ро­ну ад крэ­ды­то­раў на гэ­тым тыд­ні па­да­ла тэх­аская кам­па­нія WBH Еnеrgу. Яе за­па­зы­ча­насць да­сяг­ну­ла 50 міль­ё­наў до­ла­раў у вы­ні­ку рэз­ка­га зні­жэн­ня кош­таў на сы­рую наф­ту ў апош­нія ме­ся­цы.

10-29

У ЗША ўжо не­каль­кі га­доў на­зі­раў­ся са­праўд­ны энер­ге­тыч­ны бум. Мно­гія кам­па­ніі, уклю­ча­ю­чы не­каль­кі япон­скіх кар­па­ра­цый, па­ча­лі рас­пра­цоў­ваць слан­ца­выя ра­до­ві­шчы наф­ты і га­зу ў Паў­ноч­най Аме­ры­цы ў спро­бе атры­маць вы­га­ду з ад­нос­на ніз­кіх вы­дат­каў на гэ­ты пра­цэс. Ад­нак рэз­кае па­дзен­не наф­та­вых ка­ты­ро­вак да ўзроў­ню ні­жэй за 50 до­ла­раў за ба­раль рэз­ка ўсклад­ні­ла дзе­ла­вы клі­мат у слан­ца­вым сек­та­ры.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.