Вы тут

Брусельская капуста — сакрэтная зброя супраць раку


Па­вод­ле сло­ў на­ву­коў­цаў, бру­сель­ская ка­пус­та — са­праўд­ны су­пер­пра­дукт. У міс­цы бру­сель­скай ка­пус­ты ўтрым­лі­ва­ец­ца 240% рэ­ка­мен­да­ва­най дзён­най нор­мы ві­та­мі­ну K1. Так­са­ма ў ёй амаль 130% ад дзён­най нор­мы ві­та­мі­ну С, пі­ша Zее Nеws.

10-28

 

Да­сле­да­ван­не па­ка­за­ла: бру­сель­ская ка­пус­та ба­га­тая на клят­чат­ку, мар­ган­ец, ка­лі­й, ха­лі­н і ві­та­мі­ны гру­пы В. Да­ка­за­на, што яе ан­ты­ак­сі­дан­ты і ін­шыя фі­та­хі­міч­ныя рэ­чы­вы па­спя­хо­ва зма­га­юц­ца з хра­ніч­ны­мі за­хвор­ван­ня­мі. Акра­мя та­го, бру­сель­ская ка­пус­та зні­шчае пе­ра­дра­ка­выя клет­кі, пра­ду­хі­ля­ю­чы гэ­тым раз­віц­цё ан­ка­ла­гіч­ных за­хвор­ван­няў. Удзель­ні­кі ін­ша­га да­сле­да­ван­ня, пра­ве­дзе­на­га ра­ней, кож­ны дзень на пра­ця­гу 5 тыд­няў з'я­да­лі ка­ля 1,5 міс­кі бру­сель­скай ка­пус­ты. Пас­ля гэ­та­га ў іх на 28% змен­шы­ла­ся коль­касць па­шко­джан­няў ДНК. А яшчэ бру­сель­ская ка­пус­та да­па­ма­гае за­чаць дзі­ця. У ёй змя­шча­ец­ца фо­лі­е­вая кіс­ла­та, якая па­вы­шае па­каз­чы­кі фер­тыль­нас­ці ў муж­чын і жан­чын.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.