Вы тут

Коратка


Вы­твор­часць ка­лій­ных угна­ен­няў «Бе­ла­русь­ка­лія» за 2014 год да­сяг­ну­ла рэ­корд­на­га па­каз­чы­ка за ўсю гіс­то­рыю прад­пры­ем­ства — 10 336,5 тыс. тон, што на 48% больш, чым у 2013 го­дзе.

У Бе­ла­ру­сі ўве­дзе­на пла­та за рэ­гіст­ра­цыю ін­фар­ма­цый­ных се­так, сіс­тэм і рэ­сур­саў на­цы­я­наль­на­га сег­мен­та сет­кі ін­тэр­нэт.

Вя­лі­кія пар­тыі мя­са птуш­кі і яек прад­пры­ем­стваў «Аг­ра­кам­бі­нат «Скі­дзель­скі» і Гро­дзен­скай птуш­ка­фаб­ры­кі за­ба­ра­ні­лі да ўво­зу ў Ра­сію.

Ку­піць зя­мель­ны ўчас­так у Мін­скім ра­ё­не мож­на толь­кі з аў­кцы­ё­ну.

У го­ра­дзе Грай­фсвальд (Гер­ма­нія) 8 сту­дзе­ня ад­кры­ла­ся вы­стаў­ка су­час­най бе­ла­рус­кай гра­фі­кі і жы­ва­пі­су, ар­га­ні­за­ва­ная Па­соль­ствам Бе­ла­ру­сі ў Гер­ма­ніі.

Па вы­ні­ках пя­та­га эта­пу ра­лі-рэй­ду «Да­кар‑2015» экі­паж бе­ла­рус­кай ка­ман­ды «МАЗ-СПОР­Таў­та» пі­ло­та Сяр­гея Вя­зо­ві­ча ў кла­се гру­за­ві­коў (Т4) за­няў 3‑е мес­ца.

Амаль 17 тыс. жы­ха­роў Ві­цеб­скай воб­лас­ці пры­муць удзел у ме­ра­пры­ем­ствах Су­свет­на­га дня сне­гу 17–18 сту­дзе­ня.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.