Вы тут

Бытавыя паслугі — толькі з рэестра


Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю на­гад­вае, што для ажыц­цяў­лен­ня дзей­нас­ці па ака­зан­ні бы­та­вых па­слуг суб'­ек­ты прад­пры­маль­ніц­кай дзей­нас­ці аба­вя­за­ныя за­рэ­гіст­ра­вац­ца ў дзяр­жаў­ным ін­фар­ма­цый­ным рэ­сур­се «Рэ­естр бы­та­вых па­слуг Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь».

Апош­ні тэр­мін аба­вяз­ко­вай рэ­гіст­ра­цыі ў рэ­ест­ры — 1 чэр­ве­ня 2015 го­да. З гэ­тай да­ты за­ба­ра­ня­ец­ца аказ­ваць бы­та­выя па­слу­гі без уклю­чэн­ня ў Рэ­естр бы­та­вых па­слуг. Пад­ста­вай для гэ­та­га з'яў­ля­юц­ца за­явы суб'­ек­та, які аказ­вае бы­та­выя па­слу­гі. Пры не­аб­ход­нас­ці ўклю­чэн­ня ў Рэ­естр бы­та­вых па­слуг звес­так у ад­но­сі­нах да не­каль­кіх аб'­ек­таў бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня і (ці) форм бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня суб'­ект пра­да­стаў­ляе за­явы асоб­на па кож­ным аб'­ек­це бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня і (ці) фор­ме бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня ў ад­па­вед­ныя мяс­цо­выя вы­ка­наў­чыя і рас­па­рад­чыя ор­га­ны. Апош­нія ця­гам трох ра­бо­чых дзён раз­гля­да­юць за­явы, вя­дуць звер­ку звес­так, пе­ра­да­юць іх у Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю для пры­няц­ця ра­шэн­ня пра ўклю­чэн­не ў Рэ­естр бы­та­вых па­слуг. Факт рэ­гіст­ра­цыі ў ім па­цвяр­джа­ец­ца па­свед­чан­нем, якое вы­дае мі­ніс­тэр­ства.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.