Вы тут

Затрымана 40 тон піратэхнікі


На пунк­це про­пус­ку «Но­вая Руд­ня» Го­мель­скай мыт­ні за­тры­ма­ны гру­за­выя аў­та­ма­бі­лі з вя­лі­кай коль­кас­цю пі­ра­тэх­ні­кі. Ма­шы­ны іш­лі з Поль­шчы ў Ра­сій­скую Фе­дэ­ра­цыю. За ру­лём бы­лі гра­ма­дзя­не Укра­і­ны.

Да мыт­на­га афарм­лен­ня кі­роў­ца­мі бы­лі прад­стаў­ле­ны та­ва­ра­су­пра­ва­джаль­ныя да­ку­мен­ты, па­вод­ле якіх у паў­пры­чэ­пах зна­хо­дзіц­ца больш за 6 міль­ё­наў штук роз­ных пі­ра­тэх­ніч­ных вы­ра­баў агуль­най ва­гой ка­ля 40 000 кг, ацэ­не­ных у 4 міль­яр­ды бе­ла­рус­кіх руб­лёў. У прэс-гру­пе Го­мель­скай мыт­ні па­ве­да­мі­лі, што пі­ра­тэх­ніч­ныя вы­ра­бы з'яў­ля­юц­ца аб­ме­жа­ва­ны­мі та­ва­ра­мі і іх увоз ці вы­ваз да­пус­ка­ец­ца пры на­яў­нас­ці спе­цы­яль­на­га да­зво­лу. Гэ­ты да­ку­мент пе­ра­воз­чы­ка­мі прад­стаў­ле­ны не быў. Та­му пі­ра­тэх­ні­ка кан­фіс­ка­ва­на, а ма­тэ­ры­я­лы ад­мі­ніст­ра­цый­ных спраў на­кі­ра­ва­ны ў суд.

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.