Вы тут

Чужыя сцены грэюць?


Са­цы­я­ла­гіч­ныя да­сле­да­ван­ні па­каз­ва­юць, што тры з ча­ты­рох бе­ла­рус­кіх жан­чын па­ку­ту­юць ад хат­ня­га гвал­ту, у тым лі­ку па­бо­яў

Мно­гія жан­чы­ны га­да­мі цер­пяць пры­ні­жэн­ні, та­му што ім прос­та ня­ма ку­ды іс­ці. Ча­му ах­вя­ры аказ­ва­юц­ца та­кі­мі цярп­лі­вы­мі — асоб­ная раз­мо­ва. Ад­нак уя­вім са­бе, што ад­ной­чы сі­ту­а­цыя цал­кам вый­шла з-пад кант­ро­лю і гвалт ака­заў­ся рэ­аль­най па­гро­зай жыц­цю. Жан­чы­на кі­да­ец­ца на ўцё­кі і... Ку­ды ёй ця­пер бег­чы?

10-24

Ча­ла­ве­ку, які ўпер­шы­ню апы­нуў­ся ў вы­ключ­на скла­да­най сі­ту­а­цыі, па­трэб­на да­па­мо­га. Ці хоць бы пэў­ны час — для раз­ваг, для по­шу­ку ну­ма­роў тэ­ле­фо­наў... На да­па­мо­гу па­він­ны прый­сці так зва­ныя кры­зіс­ныя пры­тул­кі. Гэ­та мо­гуць быць як звы­чай­ныя ква­тэ­ры, так і прос­та не­вя­лі­кія па­кой­чы­кі, у якіх ёсць усё не­аб­ход­нае для пе­рад­ыш­кі.

За­ся­ліц­ца ў кры­зіс­ны па­кой мож­на па зван­ку ў тэ­ры­та­ры­яль­ны цэнтр са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніц­тва. Спе­цы­я­ліст за­пра­шае пры­ехаць у цэнтр, ад­мі­ніст­ра­цыя яко­га па­він­на за­клю­чыць з па­цяр­пе­лай жан­чы­най (або муж­чы­нам — іх жыц­цю так­са­ма мо­жа нех­та па­гра­жаць) да­га­вор на 10 дзён. Пры не­аб­ход­нас­ці тэр­мін мо­гуць па­доў­жыць на не­каль­кі ме­ся­цаў.

Па­цяр­пе­ла­му пра­па­ну­ец­ца пра­жы­ван­не ў ква­тэ­ры або па­коі, дзе ёсць спаль­нае мес­ца, па­сцель­ныя рэ­чы, мэб­ля, по­суд, маг­чы­масць для мыц­ця адзен­ня і га­та­ван­ня ежы. Гэ­та важ­на і зруч­на не толь­кі для да­рос­ла­га, але і для яго дзя­цей. Шас­цё­ра ма­лых у ад­ным па­коі, вя­до­ма, не змес­цяц­ца, та­му для сям'і з дву­ма дзець­мі ці боль­шай іх коль­кас­цю бу­дуць шу­каць са­цы­яль­ную ква­тэ­ру. У не­вя­лі­кіх га­ра­дах (кштал­ту Коб­ры­на Брэсц­кай воб­лас­ці) пра­цуе толь­кі адзін кры­зіс­ны па­кой.

Пра­жы­ван­не і да­па­мо­га спе­цы­я­ліс­таў бу­дуць бяс­плат­ны­мі, ад­нак пра­дук­ты да­вя­дзец­ца на­бы­ваць на ўлас­ныя гро­шы. Ка­лі ж у па­цяр­пе­ла­га іх на­огул ня­ма, спе­цы­я­ліс­ты звяр­та­юц­ца ў даб­ра­чын­ныя ар­га­ні­за­цыі, да ва­лан­цё­раў. У лю­бым вы­пад­ку ча­ла­век атрым­лі­вае не вы­ра­шэн­не жыл­лё­ва­га пы­тан­ня з пра­жы­ван­нем на ўсім га­то­вым, а не­аб­ход­ную пе­рад­ыш­ку для аб­мер­ка­ван­ня сва­іх праб­лем са спе­цы­яль­ны­мі служ­ба­мі — псі­ха­ла­гіч­най, юры­дыч­най, ме­ды­цын­скай.

— Ка­лі жан­чы­на трап­ляе ў кры­зіс­ны па­кой ра­зам з дзець­мі, су­пра­цоў­ні­кі ін­фар­му­юць аб гэ­тым ор­га­ны аду­ка­цыі і ахо­вы зда­роўя, — ка­жа ды­рэк­тар Коб­рын­ска­га ра­ён­на­га са­цы­яль­на-пе­да­га­гіч­на­га цэнт­ра Га­лі­на ПА­СЮК. — Да вы­ра­шэн­ня праб­лем сям'і пад­клю­ча­юц­ца ўста­но­вы аду­ка­цыі, спе­цы­я­ліс­ты аба­ро­ны дзя­цін­ства. Зда­ра­ец­ца, што сям'я трап­ляе пры гэ­тым на ўлік са­цы­яль­на не­бяс­печ­ных.

Га­лоў­ным чы­нам раз­мо­ва ідзе ўсё ж пра не­ўлад­ка­ва­ныя сем'і, дзе ёсць шмат ня­вы­ра­ша­ных праб­лем і да­па­маг­чы не­аб­ход­на не толь­кі да­рос­ла­му, які стра­ціў дах над га­ла­вой, але і ня­поў­на­га­до­вым, пры­вя­за­ным да гэ­та­га да­рос­ла­га. А звяр­та­юц­ца ў та­кія служ­бы не толь­кі мяс­цо­выя жы­ха­ры...

Не так даў­но шу­ка­ла па­ра­тун­ку на­ват жы­хар­ка ад­ной з да­лё­кіх акруг Ра­сіі. Збег­ла ад му­жа ў Мінск, на вак­за­ле рас­пы­та­ла ў лю­дзей, у які не­вя­лі­кі го­рад лепш па­ехаць, каб знай­сці жыл­лё. Нех­та па­ра­іў Коб­рын, дзе бяг­лян­ку на­кі­ра­ва­лі ў кры­зіс­ны па­кой. Вы­кан­кам урэш­це да­зво­ліў гра­ма­дзян­цы Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі пра­жы­ван­не. Ка­ля ме­ся­ца ра­сі­ян­ка ра­зам з дзі­цем зна­хо­дзі­ла­ся ў кры­зіс­ным па­коі. Ад­нак паз­ней, па­вод­ле яе слоў, сва­я­кі да­сла­лі гро­шы, і з'я­ві­ла­ся маг­чы­масць зняць ква­тэ­ру. Спе­цы­я­ліс­ты цэнт­ра пра­па­ноў­ва­лі ёй і на­ву­чан­не на кур­сах у Брэс­це, і пра­хо­джан­не ме­даг­ля­ду, і мес­ца ў дзі­ця­чым сад­ку для дзі­ця­ці... Ад­нак у ней­кі мо­мант бяг­лян­ка пе­ра­ста­ла ад­каз­ваць на зван­кі. Па­вод­ле апош­ніх звес­так, жан­чы­на пе­ра­бра­ла­ся ў ста­лі­цу і за­ся­лі­ла­ся ў гас­ці­ні­цу эка­ном-кла­са.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА

Ку­ды зва­ніць?

Ка­лі вы апы­ну­лі­ся ў цяж­кай жыц­цё­вай сі­ту­а­цыі, а вам і ва­шым дзе­цям не­аб­ход­ны ча­со­вы пры­ту­лак, мож­на звяр­нуц­ца ў най­блі­жэй­шы тэ­ры­та­ры­яль­ны цэнтр і да­ве­дац­ца, дзе пра­цуе кры­зіс­ны пры­ту­лак (звы­чай­на гэ­та ква­тэ­ра або па­кой). Пры не­аб­ход­нас­ці па­цяр­пе­ла­га мо­гуць раз­мяс­ціць у тым го­ра­дзе, што га­то­вы яго пры­няць. Не­аб­ход­ную ін­фар­ма­цыю пад­ка­жуць і на агуль­на­на­цы­я­наль­най «га­ра­чай лі­ніі»: 8 801 100 8 801 (зва­нок са ста­цы­я­нар­на­га тэ­ле­фо­на бяс­плат­ны). Мож­на звяр­нуц­ца і да ўчаст­ко­ва­га мі­лі­цы­я­не­ра, які так­са­ма да­па­мо­жа знай­сці вый­сце.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.