Вы тут

Што рабіць з дамамі, якія пустуюць?


Па­ды­хо­ды роз­ныя і не заў­сё­ды пра­віль­ныя

Гро­дзен­скім аб­лас­ным Са­ве­там дэ­пу­та­таў з юрыс­та­мі рас­пра­ца­ва­ны і на­кі­ра­ва­ны ва ўсе ра­ё­ны пе­ра­лік па­кро­ка­вых дзе­ян­няў па рэа­лі­за­цыі па­тра­ба­ван­няў Ука­за Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі ад 23 лю­та­га 2012 го­да № 100 «Аб ме­рах па ўдас­ка­на­лен­ні ўлі­ку і ска­ра­чэн­ні коль­кас­ці пус­ту­ю­чых і ста­рых да­моў у сель­скай мяс­цо­вас­ці».

14-10

Гэ­та тэ­ма ня­даў­на аб­мяр­коў­ва­ла­ся на аб­лас­ным се­мі­на­ры з удзе­лам кі­раў­ні­коў ра­ён­ных і сель­скіх Са­ве­таў, юры­дыч­ных, пра­ва­ахоў­ных і кант­роль­ных ор­га­наў.

— Ня­гле­дзя­чы на не­ка­то­рыя зру­хі ў рэа­лі­за­цыі Ука­за № 100, асаб­лі­ва ў апош­ні час, ёсць цэ­лы шэ­раг не­да­пра­цо­вак і праб­лем, — лі­чыць Ігар ЖУК, стар­шы­ня Гро­дзен­ска­га аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў.— Вя­до­ма, ёсць скла­да­нас­ці аб'­ек­тыў­на­га ха­рак­та­ру, ся­род якіх — по­шук спад­чын­ні­каў пус­ту­ю­чых да­моў і ра­бо­та з імі. Але ў пер­шую чар­гу ана­ліз сі­ту­а­цыі па­каз­вае, што не ўсе ка­мі­сіі, ство­ра­ныя пры рай­вы­кан­ка­мах (згод­на з па­тра­ба­ван­ня­мі гэ­та­га да­ку­мен­та), пра­цу­юць эфек­тыў­на і сіс­тэм­на па вы­яў­лен­ні пус­ту­ю­чых ста­рых да­моў, па за­ня­сен­ні іх у рэ­гістр. Не на­ла­джа­ны дак­лад­ны і аб'­ек­тыў­ны ўлік не­за­се­ле­ных да­моў. Ста­тыс­ты­ка ў нас «куль­гае». Ка­лі ня­даў­на гэ­тае пы­тан­не раз­гля­да­ла­ся на на­ра­дзе ў стар­шы­ні абл­вы­кан­ка­ма, то не­ка­то­рыя звест­кі з ра­ё­наў ака­за­лі­ся да­во­лі су­мніў­ны­мі. А ка­лі ня­ма аб'­ек­тыў­най ін­фар­ма­цыі з мес­цаў, то праб­ле­ма­тыч­на ў цэ­лым пра­ана­лі­за­ваць сі­ту­а­цыю. На ўзроў­ні ра­ё­наў ня­ма адзі­на­га ал­га­рыт­му і ка­ар­ды­на­цыі па ра­бо­це з Ука­зам № 100. У кож­ным — свая сіс­тэ­ма. Мо­жа, неш­та і мае пра­ва на жыц­цё. Але, мяр­кую, па­він­ны быць і адзі­ныя па­ды­хо­ды, стан­дар­ты.

На гэ­та і скі­ра­ва­ны пе­ра­лік па­кро­ка­вых дзе­ян­няў па рэа­лі­за­цыі па­тра­ба­ван­няў Ука­за № 100, які ёсць у рас­па­ра­джэн­ні кож­на­га ра­ё­на Гро­дзен­шчы­ны. Там дак­лад­на рас­пі­са­на, хто за што ад­каз­вае, што і ў якія тэр­мі­ны ро­біць. Па­чы­на­ю­чы ад аб­сле­да­ван­ня тэ­ры­то­рыі з мэ­тай вы­яў­лен­ня ста­рых да­моў, і да­лей па ўсіх на­ступ­ных пра­цэ­ду­рах.

Во­пы­там ра­бо­ты з пус­ту­ю­чы­мі да­ма­мі па­дзя­ліў­ся стар­шы­ня На­ва­груд­ска­га ра­ён­на­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў Сяр­гей МІ­ША­РЫН. Гэ­та праб­ле­ма для ра­ё­на вель­мі сур'­ёз­ная, бо з 11 ты­сяч 319 да­моў 4 ты­ся­чы 700 — ста­рыя і пус­ту­ю­чыя. І ра­бо­та тут на­пе­ра­дзе вя­ліз­ная.

Па-пер­шае, на мес­цы ста­ра­юц­ца пе­ра­ка­наць ці пры­му­сіць улас­ні­ка на­во­дзіць па­ра­дак у сва­ім до­ма­ўла­дан­ні, гля­дзець за сва­ёй ма­ё­мас­цю. Гэ­та са­мы ма­ла­за­трат­ны ва­ры­янт у фі­нан­са­вым пла­не. Толь­кі за 10 ме­ся­цаў мі­ну­ла­га го­да на На­ва­груд­чы­не ўда­ло­ся пе­ра­ка­наць 51 улас­ні­ка ў тым, што яны ма­юць не толь­кі пра­вы, але і аба­вяз­кі ў да­чы­нен­ні да сва­ёй улас­нас­ці, і па­він­ны пра­ца­ваць з ёй. І гэ­тыя да­мы пры­ве­дзе­ны ў на­леж­ны па­ра­дак.

Дру­гі кі­ру­нак — гэ­та ра­бо­та з людзь­мі, якія не жа­да­юць вы­кон­ваць свае аба­вяз­кі ўлас­ні­ка до­ма. У та­кім вы­пад­ку про­сяць ча­ла­ве­ка пісь­мо­ва ад­мо­віц­ца ад гэ­тай улас­нас­ці (рас­піс­кі за­хоў­ва­юц­ца ў сель­вы­кан­ка­ме) і по­тым зай­ма­юц­ца зно­сам ста­ро­га до­ма. За пе­ры­яд дзе­ян­ня Ука­за № 100 ужо ўда­ло­ся знес­ці больш за 500 да­моў, якія ства­ра­лі не­пры­гляд­ны вы­гляд гэ­тым тэ­ры­то­ры­ям. Най­больш пра­ца­ём­кі пра­цэс — афарм­лен­не да­ку­мен­таў для ўня­сен­ня до­ма ў рэ­гістр, пас­ля — у суд і по­тым — пе­ра­да­ча пус­ту­ю­ча­га до­ма ад­мі­ніст­ра­цый­на-тэ­ры­та­ры­яль­най адзін­цы. Гэ­та най­больш за­трат­ны ме­ха­нізм, але без яго не абы­сці­ся, бо не кож­на­га ча­ла­ве­ка мож­на пе­ра­ка­наць зай­мац­ца сва­ёй пры­ват­най улас­нас­цю.

Пры­чым трэ­ба кла­па­ціц­ца не толь­кі пра дэ­ман­таж па­бу­доў, але і пра раз­бор­ку пад­мур­ка, знос дрэў на пры­ся­дзіб­ным участ­ку, каб гэ­тую тэ­ры­то­рыю мог вы­ка­рыс­таць сель­гас­ка­а­пе­ра­тыў. За мі­ну­лы год та­кім чы­нам уда­ло­ся ўцяг­нуць у гас­па­дар­чы аба­рот больш за 120 гек­та­раў зям­лі, па­ве­да­міў Сяр­гей Мі­ша­рын.

Ра­зам з тым ма­ні­то­рынг Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю і пра­ку­ра­ту­ры свед­чыць, што да­лё­ка не ўсю­ды гэ­тыя праб­ле­мы вы­ра­ша­юц­ца свое­ча­со­ва і гра­мат­на. Зда­ра­ец­ца, дом пус­туе ча­ты­ры га­ды, перш чым у да­чы­нен­ні да яго неш­та па­чы­на­юць ра­біць. Не на­кі­роў­ва­юц­ца прад­пі­сан­ні ўлас­ні­кам — з па­тра­ба­ван­нем на­вес­ці ў да­мах па­ра­дак. У мно­гіх сель­са­ве­тах не вя­дзец­ца пла­на­мер­ная ра­бо­та па аб­сле­да­ван­ні ста­ну жы­лых да­моў, па іх уклю­чэн­ні ў рэ­гістр улі­ку пус­ту­ю­чых до­ма­ўла­дан­няў. Пра бяз­дзе­ян­не ад­па­вед­ных ка­мі­сій свед­чыць тое, што іх склад не мя­няў­ся з мо­ман­ту ўтва­рэн­ня. Хоць мно­гія чле­ны ка­мі­сій на сва­іх па­са­дах ужо не пра­цу­юць.

— Указ № 100 пры­маў­ся не для та­го, каб мак­сі­маль­на за­бяс­пе­чыць пра­вы ней­кіх маг­чы­мых спад­чын­ні­каў, а каб на­вес­ці па­ра­дак у на­се­ле­ных пунк­тах, — ка­жа Аляк­сандр СА­ДАЎ­НІ­ЧЫ, пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю Гро­дзен­скай воб­лас­ці.— І ацэн­ка ра­бо­ты ор­га­наў мяс­цо­вай ула­ды бу­дзе да­вац­ца перш за ўсё зы­хо­дзя­чы з гэ­та­га. Не трэ­ба ба­яц­ца: а рап­там зной­дзец­ца ней­кі спад­чын­нік? Сён­ня пра­пі­са­ны па­кро­ка­выя ме­ры ў да­чы­нен­ні да пус­ту­ю­чых да­моў, і ка­лі дак­лад­на вы­ка­наць усе пра­цэ­ду­ры, то ні­хто не змо­жа прад'­явіць прэ­тэн­зіі. Трэ­ба мэ­та­на­кі­ра­ва­на дзей­ні­чаць згод­на з маг­чы­мас­ця­мі, якія пра­да­стаў­ле­ны Ука­зам № 100. Ка­лі трэ­ба — бу­дзем уно­сіць пра­па­но­вы па ней­кіх зме­нах, каб сель­вы­кан­ка­мам бы­ло пра­сцей пра­ца­ваць.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Будзь у кур­се!

Але­на ЮР­ГЕЛЬ, пер­шы на­мес­нік на­чаль­ні­ка га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня юс­ты­цыі Гро­дзен­ска­га абл­вы­кан­ка­ма:

— Улас­ні­кі жы­лых да­моў аба­вя­за­ны ўтрым­лі­ваць іх у па­рад­ку, са­чыць і кла­па­ціц­ца пра сваю ма­ё­масць. Гэ­та да­ты­чыц­ца і фа­са­даў, і вы­ка­нан­ня са­ні­тар­ных, тэх­ніч­ных нор­маў, і доб­ра­ўпа­рад­ка­ван­ня сва­іх тэ­ры­то­рый. Але, як свед­чыць прак­ты­ка, не ўсе ра­зу­ме­юць свае аба­вяз­кі і не ве­да­юць аб ад­каз­нас­ці за іх іг­на­ра­ван­не. Больш за тое, не ўсе імк­нуц­ца да­ку­мен­таль­на афор­міць свае пра­вы ўлас­ні­ка.

Улас­ні­ку жы­ло­га до­ма трэ­ба ве­даць на­ступ­нае:

Ка­лі ён сам вы­ка­рыс­тоў­ваў гэ­ты дом для пра­жы­ван­ня ў су­куп­нас­ці менш за 1 ме­сяц у ка­лян­дар­ным го­дзе на пра­ця­гу 3‑х га­доў за­пар аль­бо не вы­ка­рыс­тоў­ваў та­кі дом для пра­жы­ван­ня асо­бы, якая мае пра­ва ім ка­рыс­тац­ца;

ка­лі не па­даў у вы­ка­наў­чы ка­мі­тэт пяр­віч­на­га тэ­ры­та­ры­яль­на­га ўзроў­ню пісь­мо­вае па­ве­дам­лен­не аб на­ме­ры вы­ка­рыс­тоў­ваць та­кі дом для пра­жы­ван­ня, — та­кія аб­ста­ві­ны фак­тыч­на пры­раў­ноў­ва­юц­ца да ад­мо­вы ад пра­ва ўлас­нас­ці на яго.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.