Вы тут

Заўсёды на сувязі


З но­ва­га го­да ў кра­і­не ар­га­ні­за­ва­на што­тыд­нё­вае пра­вя­дзен­не абл­вы­кан­ка­ма­мі і Мін­скім гар­вы­кан­ка­мам пра­мых тэ­ле­фон­ных лі­ній. Гэ­та зроб­ле­на з мэ­тай па­вы­шэн­ня эфек­тыў­нас­ці ра­бо­ты са зва­ро­та­мі гра­ма­дзян і юры­дыч­ных асоб, вы­ка­ра­нен­ня фак­таў бю­ра­кра­тыз­му і ця­га­ні­ны, па­пе­ра­твор­час­ці, а так­са­ма для не­ад­клад­на­га вы­ра­шэн­ня праб­лем­ных пы­тан­няў, якія ўзні­ка­юць у лю­дзей.

Пер­шыя та­кія пра­мыя тэ­ле­фон­ныя лі­ніі ад­бу­дуц­ца 17 сту­дзе­ня. Да­лей яны бу­дуць пра­во­дзіц­ца што­ты­дзень па су­бо­тах з 9.00 да 12.00.

Па­ра­лель­на пра­мыя тэ­ле­фон­ныя лі­ніі бу­дуць пра­во­дзіць так­са­ма стар­шы­ні га­рад­скіх і ра­ён­ных вы­ка­наў­чых ка­мі­тэ­таў, іх на­мес­ні­кі і кі­раў­ні­кі спра­ва­мі, з які­мі ад­па­вед­ны абл­вы­кан­кам бу­дзе на су­вя­зі, каб пры не­аб­ход­нас­ці да­ваць кан­крэт­ныя да­ру­чэн­ні.

Брэсц­кая воб­ласць:

Ліс Ана­толь Ва­сі­лье­віч — стар­шы­ня абл­вы­кан­ка­ма: 8 (0162) 21 31 21;

Ві­цеб­ская воб­ласць:

Дзі­у­лін Ана­толь Ула­дзі­мі­ра­віч — на­мес­нік стар­шы­ні абл­вы­кан­ка­ма: 8 (0212) 20 42 60;

Го­мель­ская воб­ласць:

Двор­нік Ула­дзі­мір Анд­рэ­е­віч — стар­шы­ня абл­вы­кан­ка­ма: 8 (0232) 74 41 23;

Гро­дзен­ская воб­ласць:

Краў­цоў Ула­дзі­мір Ва­сі­лье­віч — стар­шы­ня абл­вы­кан­ка­ма: 8 (0152) 73 56 44;

Мін­ская воб­ласць:

Ша­пі­ра Ся­мён Ба­ры­са­віч — стар­шы­ня абл­вы­кан­ка­ма: 8 (017) 500 41 60;

Ма­гі­лёў­ская воб­ласць:

Да­ма­неў­скі Ула­дзі­мір Вік­та­ра­віч, стар­шы­ня абл­вы­кан­ка­ма: 8 (0222) 50 18 69;

г. Мінск:

Шо­рац Анд­рэй Вік­та­ра­віч — стар­шы­ня гар­вы­кан­ка­ма: 8 (017) 222 44 44.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.