Вы тут

Падаражэла аўтамабільнае паліва


З уча­раш­ня­га дня ў кра­і­не па­вы­ша­ны ад­пуск­ныя і роз­ніч­ныя цэ­ны на бен­зін і ды­зель­нае па­лі­ва. Гэ­та пер­шае іх па­да­ра­жан­не сё­ле­та.

Як ін­фар­муе прэс-служ­ба кан­цэр­на «Бел­наф­та­хім», у ся­рэд­нім цэ­ны на наф­та­пра­дук­ты, якія рэа­лі­зу­юц­ца праз АЗС, па­вя­лі­чы­лі­ся на 4,7 пра­цэн­та. Так, кошт ад­на­го літ­ра ды­зель­на­га па­лі­ва (К5) склаў 12,3 ты­ся­чы руб­лёў, бен­зі­ну АІ-95-К5 — 11,9 ты­ся­чы руб­лёў, АІ-92-К5 — 11,1 ты­ся­чы руб­лёў.

Мы ўжо пі­са­лі ра­ней, што з ве­рас­ня мі­ну­ла­га го­да ін­ды­ка­тыў­най мар­кай па­лі­ва быў вы­зна­ча­ны бен­зін АІ-92-К5-Еў­ра, ца­на яко­га за літр ін­дэк­су­ец­ца ў за­леж­нас­ці ад кур­су до­ла­ра. Як ад­зна­ча­юць у кан­цэр­не, цэ­ны на наф­та­пра­дук­ты пра­ін­дэк­са­ва­ны з мэ­тай част­ко­вай кам­пен­са­цыі рос­ту кур­су до­ла­ра да бе­ла­рус­ка­га руб­ля. Пе­ра­гляд цэн пра­ве­дзе­ны так­са­ма ў су­вя­зі з па­ве­лі­чэн­нем кош­ту ра­сій­скай наф­ты для бе­ла­рус­кіх наф­та­пе­ра­пра­цоў­чых за­во­даў пры ўвя­дзен­ні з па­чат­ку го­да пад­атко­ва­га ма­неў­ру ў Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі.

Апош­няе па­ве­лі­чэн­не ад­пуск­ных і роз­ніч­ных цэн на аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва ад­бы­ло­ся ў па­чат­ку каст­рыч­ні­ка мі­ну­ла­га го­да і скла­ла ў ся­рэд­нім 4,8 пра­цэн­та.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.