Вы тут

Уклад у абараназдольнасць


За вы­со­кі пра­фе­сі­я­на­лізм і ўзор­нае вы­ка­нан­не служ­бо­вых аба­вяз­каў бе­ла­рус­кія ва­ен­на­слу­жа­чыя бы­лі ўда­сто­е­ны дзяр­жаў­ныхузна­га­род, якія ва ўра­чыс­тай аб­ста­ноў­цы ўру­чыў мі­ністр аба­ро­ны ге­не­рал-ма­ёр Анд­рэй Раў­коў.

Ме­да­ля­мі «За вы­дат­насць у во­ін­скай служ­бе» бы­лі ад­зна­ча­ны пал­коў­ні­кі Ула­дзі­мір Гу­шча, Аляк­сандр Ма­ка­рэ­віч, Алег Шах­но­віч, а так­са­ма пад­пал­коў­ні­кі Сяр­гей Ла­зар­коў, Дзміт­рый Ля­воц­кі і Сяр­гей Плёс­ка. Ме­да­лі «За без­да­кор­ную служ­бу» І, ІІ і ІІІ сту­пе­ні атры­ма­ла больш чым 180 вай­скоў­цаў.

Мі­ністр аба­ро­ны ад­зна­чыў асаб­лі­вую сім­ва­ліч­насць уру­чэн­ня ўзна­га­род на­пя­рэ­дад­ні 70-год­дзя Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі і вы­ка­заў упэў­не­насць у тым, што ва­ен­на­слу­жа­чыя і на­да­лей бу­дуць год­на вы­кон­ваць служ­бо­выя аба­вяз­кі, уно­сіць свой уклад у спра­ву ўма­ца­ван­ня аба­ра­на­здоль­нас­ці дзяр­жа­вы і мо­цы на­шых Уз­бро­е­ных Сіл.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.