Вы тут

Аўсянка зніжае рызыку заўчаснай смерці


Но­вае да­сле­да­ван­не, пра­ве­дзе­нае ў Гар­вард­скім уні­вер­сі­тэ­це, па­ка­за­ла, што спа­жы­ван­не цэль­на­зер­не­вых пра­дук­таў па­мян­шае ры­зы­ку заў­час­най смер­ці на 9%. Так, не­вя­лі­кая пор­цыя аў­ся­най ка­шы — ключ да даў­га­лец­ця. На­ву­коў­цы аца­ні­лі да­дзе­ныя двух буй­ных да­сле­да­ван­няў, у якіх бра­ла ўдзел больш за 100 ты­сяч ча­ла­век, пі­ша Zее Nеws.

14-33

У лю­дзей, што з'я­да­лі не менш за 33 гра­мы су­цэль­на­га збож­жа што­дня (эк­ві­ва­лент­на пор­цыі аў­ся­най ка­шы), ры­зы­ка заў­час­най смер­ці ста­ла на 9% ні­жэй­шай у па­раў­на­нні з ты­мі, хто прак­тыч­на не еў цэль­на­зер­не­вых пра­дук­таў. Да­след­чы­кі мяр­ку­юць: су­цэль­нае збож­жа аба­ра­няе сэр­ца, зні­жа­ю­чы ўзроў­ні ін­су­лі­ну і цук­ру ў кры­ві. Гэ­та да­па­ма­гае па­мен­шыць ры­зы­ку сар­дэч­на-са­су­дзіс­тых за­хвор­ван­няў і дыя­бе­ту.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.