Вы тут

Коратка


З 16 сту­дзе­ня ў ад­па­вед­нас­ці з указам № 483 ва­дзі­це­лі бу­дуць аба­вя­за­ны пе­ра­во­зіць дзя­цей ва ўтрым­лі­ва­ю­чых устрой­ствах і вы­ка­рыс­тоў­ваць зі­мо­выя шы­ны з 1 снеж­ня па 1 са­ка­ві­ка.

Зван­не «Куль­тур­ная ста­лі­ца Бе­ла­ру­сі — 2015» афі­цый­на пе­рай­шло да Брэс­та. Цы­ры­мо­нія пе­ра­да­чы го­ра­ду сім­ва­лаў рэс­пуб­лі­кан­скай ак­цыі ад­бы­ла­ся 12 сту­дзе­ня ў ака­дэ­міч­ным тэ­ат­ры дра­мы пад­час ура­чыс­та­га за­крыц­ця між­на­род­на­га фес­ты­ва­лю кла­січ­най му­зы­кі «Сту­дзень­скія му­зыч­ныя ве­ча­ры».

Прэ­зі­дэнт Са­ю­за еў­ра­пей­скіх фут­боль­ных аса­цы­я­цый (УЕ­ФА) Мі­шэль Пла­ці­ні на­ве­дае Мінск з ка­рот­ка­тэр­мі­но­вым ві­зі­там.

Пад­час уз­га­ран­ня ў пры­ват­ным до­ме па ву­лі­цы Пе­ра­мож­най у Грод­не 18-га­до­вая дзяў­чы­на з сяб­роў­кай апы­ну­лі­ся на ман­сард­ным па­вер­се. Яны ста­лі клі­каць на да­па­мо­гу, іх па­чуў су­сед, які пры­ста­віў да акна драў­ля­ную лес­ві­цу. Па ёй дзяў­чы­ны і вы­бра­лі­ся з па­ла­ю­ча­га жыл­ля.

Фор­вард збор­най Пар­ту­га­ліі і мад­рыд­ска­га «Рэ­ала» Крыш­ты­я­ну Ра­нал­ду атры­маў «За­ла­ты мяч» (трэ­ці за кар'­е­ру) па вы­ні­ках га­ла­са­ван­ня, пра­ве­дзе­на­га ФІ­ФА ся­род трэ­не­раў, ка­пі­та­наў на­цы­я­наль­ных збор­ных і жур­на­ліс­таў.

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.