Вы тут

Увага, аўтары!


З сён­няш­ня­га ну­ма­ра «Чыр­вон­ка. Чыр­во­ная зме­на» па­чы­нае дру­ка­ваць «про­бы пя­ра» юных і ма­ла­дых ня­штат­ных твор­цаў, да­сла­ныя на твор­чы кон­курс «Я — ма­ла­ды. І мне не ўсё роў­на!», які быў аб­ве­шча­ны на­па­чат­ку но­ва­га на­ву­чаль­на­га го­да. Звяр­та­ем ува­гу тых аў­та­раў, што яшчэ толь­кі рых­ту­юц­ца ад­пра­віць на ад­рас рэ­дак­цыі свае пра­цы, на не­аб­ход­насць за­ха­ван­ня яго ўмоў. Пад­ра­бяз­на з імі мож­на па­зна­ё­міц­ца ў ну­ма­рах «Чыр­вон­кі. Чыр­во­най зме­ны» ад 25 ве­рас­ня і 5 ліс­та­па­да мі­ну­ла­га го­да, а так­са­ма на сай­це га­зе­ты «Звяз­да». Жа­да­ем усім твор­чых пос­пе­хаў!

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.