Вы тут

На «вяселле» да Цярэшкі


На Ле­пель­шчы­не, на ся­дзі­бе фер­мер­скай гас­па­дар­кі «Люк­жы­на» аб­рад «Жа­ніць­ба Ця­рэш­кі» стаў свое­асаб­лі­вым аг­ра­ту­рыс­тыч­ным брэн­дам уся­го ра­ё­на. Ужо пя­ты год тут у ка­ляд­ныя дні збі­ра­юц­ца пры­хіль­ні­кі на­род­ных тра­ды­цый — па­на­зі­раць і паў­дзель­ні­чаць са­мім у вя­сё­лым на­род­ным іг­ры­шчы — з тан­ца­мі, гуль­ня­мі, сяб­роў­скай бя­се­дай. Гас­па­дар, фер­мер Вік­тар Тру­фа­наў, з род­ны­мі і сяб­ра­мі, а так­са­ма з пад­трым­кай га­лоў­на­га іні­цы­я­та­ра пра­вя­дзен­ня аб­ра­ду «Жа­ніць­ба Ця­рэш­кі» і ку­ра­та­ра ар­га­ту­рыз­му на Ле­пель­шчы­не Воль­гі Ма­ха­нен­кі ар­га­ні­за­ва­лі пры­езд ту­рыс­таў да аг­ра­ся­дзі­бы і доб­рыя ўмо­вы для ад­па­чын­ку. Сё­ле­та гос­ці бы­лі шмат ад­куль — з Ві­цеб­ска, Іва­на­ва, Мін­ска, у тым ліку сту­дэн­ты з БДУ. І на­ват гос­ці з Ра­сіі. Мно­гія ўпер­шы­ню ўба­чы­лі жы­вы аб­рад, які з'яў­ля­ец­ца гіс­та­рыч­най і куль­тур­най каш­тоў­нас­цю.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара

024_1027_1026_1020_1019_1018_1017_1016_1015_1014_1013_1012а_1012_1011а_1011_1010_1009_1008_1007_1006_1005_1004_1003а_1003_1002_1001а_1001_1000_1+000_1_000_1023а_1023_1022_1021_1020а_1

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.