Вы тут

Баль «Віцебскай сняжынкі»


У ХХХ між­на­род­ным кон­кур­се па спар­тыў­ных баль­ных тан­цах «Ві­цеб­ская сня­жын­ка» возь­муць удзел тан­ца­валь­ныя ду­э­ты з Бе­ла­ру­сі, Гер­ма­ніі, Га­лан­дыі, Да­ніі, Чэ­хіі, Укра­і­ны і ін­шых кра­ін.

—Са­мым ма­лод­шым з тан­цо­раў — ад 5 га­доў. Журы вы­зна­чыць пе­ра­мож­цаў у еў­ра­пей­скай і ла­ці­на­а­ме­ры­кан­скай пра­гра­мах. Па­гля­дзець на вы­сту­пленні ўдзель­ні­каў мож­на бу­дзе 17 і 18 сту­дзе­ня ў кан­цэрт­най за­ле «Ві­цебск». З па­ка­заль­ны­мі пра­гра­ма­мі вы­сту­пяць чэм­пі­ё­ны Гер­ма­ніі, пе­ра­мож­цы фес­ты­ва­лю ў Анг­ліі. Гле­да­чы ўба­чаць і ка­ман­ду чэм­пі­ё­наў Бе­ла­ру­сі з Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та фі­зіч­най куль­ту­ры і спор­ту, — па­ве­да­мі­лі ў «Цэнт­ры куль­ту­ры «Ві­цебск».

Аляк­сандр ПУК­ШАН­СКІ

 

Выбар рэдакцыі

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.

Здароўе

Як мыць садавіну, гародніну і зеляніну, каб не атруціцца?

Як мыць садавіну, гародніну і зеляніну, каб не атруціцца?

«Апрацоўваць гародніну і садавіну сродкам для мыцця посуду нельга».

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».