Вы тут

Масла і кава: ідэальнае спалучэнне?


На За­ха­дзе рас­паў­сюдж­ва­ец­ца но­вая мо­да — мас­ля­ная ка­ва. Лі­чыц­ца, яна па­вы­шае ўзро­вень энер­гіі, да­па­ма­гае скі­нуць ва­гу і да­зва­ляе за­ста­вац­ца ўваж­лі­вым, пі­ша The Daіly Maіl.

16-18

 

Буй­ныя сет­ка­выя ка­вяр­ні ў ЗША і Бры­та­ніі ўжо ўвод­зяць мас­ля­ную ка­ву ў ме­ню. Гэ­ты рэ­цэпт апуб­лі­ка­ваў гу­ру зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця Дэйв Аспрэй, які па­спра­ба­ваў чай з мас­лам з ма­ла­ка пад­час па­да­рож­жа ў Ты­бет. І за­раз ка­ва з мас­лам атры­ма­ла вя­до­масць як «тлус­тая чор­ная» і «па­леа­лі­тыч­ная ка­ва». Па сло­вах Дэй­ва, та­кі на­пой за­ра­дзіць энер­гі­яй на 6 га­дзін, і це­ла бу­дзе спаль­ваць на пра­ця­гу ўся­го дня ка­ло­рыі. Акра­мя та­го, па­леп­шац­ца каг­ні­тыў­ныя функ­цыі. Спа­чат­ку бя­рэц­ца па­ра кро­пель ка­ко­са­ва­га алею. По­тым ідуць дзве чай­ныя лыж­кі рас­топ­ле­на­га не­са­лё­на­га мас­ла. Усё гэ­та ўзбі­ва­ец­ца ў пе­ну і да­да­ец­ца да ка­вы. Праў­да, смак у на­пою да­во­лі спе­цы­фіч­ны. Ра­зам з тым, пра­ціў­ні­кі та­ко­га рэ­цэп­ту мяр­ку­юць, што на­пой не да­па­мо­жа скі­нуць ва­гу, а, хут­чэй, спра­ва­куе атлус­цен­не і па­ве­лі­чэн­не па­каз­чы­каў ха­лес­тэ­ры­ну. А гэ­та, у сваю чар­гу, па­вы­сіць ры­зы­ку хва­роб сэр­ца і ін­суль­ту.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.