Вы тут

Слава, грошы, чатыры колы


Пас­ля не­вя­лі­ка­га пас­ля­свя­точ­на­га пе­ра­пын­ку твор­чая гру­па Бел­тэ­ле­ра­дыё­кам­па­ніі па­ча­ла здым­кі пер­шых шас­ці вы­пус­каў на­род­на­га шоу та­лен­таў «Я ма­гу!». Па­пя­рэд­не ар­га­ні­за­та­ры пра­гле­дзе­лі больш як 700 ну­ма­роў у са­мых роз­ных жан­рах, ад дэк­ла­ма­ван­ня да май­стэр­ства ілю­зіі, і ада­бра­лі па вы­ні­ках кас­тын­гу 120 най­больш яр­кіх з іх.

«Удзель­ні­каў пер­ша­га паў­фі­на­лу вя­ліз­на­га ін­тэр­ак­тыў­на­га шоу гле­да­чы ўба­чаць на «Бе­ла­русь 1» ужо 31 сту­дзе­ня, а да­лей вы­пус­кі «Я ма­гу!» бу­дуць вы­хо­дзіць кож­ную су­бо­ту ў вя­чэр­нім эфі­ры», — па­ве­да­мі­ла кі­раў­нік пра­ек­та Воль­га Шля­гер.

На­га­да­ем, та­ле­на­ві­тыя су­ай­чын­ні­кі з роз­ных рэ­гі­ё­наў кра­і­ны вы­сту­пяць пе­рад пуб­лі­кай і жу­ры не толь­кі ўлас­на дзе­ля та­го, каб ся­бе па­ка­заць. Пе­ра­мож­ца шоу, які атры­мае мак­сі­маль­ную пад­трым­ку па вы­ні­ках га­ла­са­ван­ня тэ­ле­гле­да­чоў, бу­дзе ад­зна­ча­ны ма­тэ­ры­яль­на — аў­та­ма­бі­лем GEELY EX7 і знач­най гра­шо­вай су­май.

Але да фі­наль­на­га вы­пус­ку «Я ма­гу!», за­пла­на­ва­на­га ў эфі­ры на 25 кра­са­ві­ка, да­бя­руц­ца да­лё­ка не ўсе. Ка­му з кан­кур­сан­таў даць «да­бро» на да­лей­шы ўдзел, а з кім раз­ві­тац­ца, бу­дуць вы­ра­шаць і гле­да­чы, і пра­фе­сій­нае жу­ры з 5 ча­ла­век, якіх ар­га­ні­за­та­ры пра­ек­та вы­бе­руць з лі­ку ме­ды­я­пер­сон, прад­стаў­ні­коў твор­чай ін­тэ­лі­ген­цыі, прад­зю­са­раў, жур­на­ліс­таў. У вы­ні­ку ў кож­ным паў­фі­на­ле жу­ры му­сіць вы­браць уся­го ад­на­го ўдзель­ні­ка, яшчэ ад­на­му па­до­раць пу­цёў­ку ў фі­нал гле­да­чы (а ка­лі дзве гэ­тыя кан­ды­да­ту­ры су­па­дуць, ва­кант­нае мес­ца да­ста­нец­ца кан­кур­сан­ту, які зой­ме 2-е мес­ца па вы­ні­ках га­ла­са­ван­ня гле­да­чоў).

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.