Вы тут

Аб'яднаць рэсурсы, здольнасці, магчымасці і таленты


Толь­кі так мож­на вы­ста­яць у су­час­ных умо­вах

Учо­ра на па­ся­джэн­ні шос­тай па­за­чар­го­вай се­сіі Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду дэ­пу­та­ты да­лі зго­ду на на­зна­чэн­не Анд­рэя Ка­бя­ко­ва прэм'­ер-мі­ніст­рам. Па­за­чар­го­вая се­сія бы­ла склі­ка­на ў ад­па­вед­нас­ці з ч. 6 арт. 95 Кан­сты­ту­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Прад­стаў­ля­ю­чы Анд­рэя Ка­бя­ко­ва дэ­пу­та­там, Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка аба­зна­чыў асноў­ныя за­да­чы, якія ста­яць пе­рад ура­дам і яго но­вым кі­раў­ні­ком, а так­са­ма пры­яры­тэ­ты дзяр­жаў­най па­лі­ты­кі.

Све­жыя ідэі для зба­лан­са­ван­ня эка­но­мі­кі

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­га­даў, што па­ста­віў за­да­чу ўра­ду па­чаць ра­бо­ту над пра­ек­там Пра­гра­мы са­цы­яль­на-эка­на­міч­на­га раз­віц­ця кра­і­ны на 2016–2020 га­ды. Пры гэ­тым Прэ­зі­дэнт пад­крэс­ліў, што пры­яры­тэ­ты дзяр­жаў­най эка­на­міч­най па­лі­ты­кі за­ста­юц­ца ра­ней­шы­мі. «У цэнт­ры ўва­гі па­він­ны быць раз­віц­цё ча­ла­ве­ча­га па­тэн­цы­я­лу, сты­му­ля­ван­не дзе­ла­вой іні­цы­я­ты­вы, прад­пры­маль­ніц­тва, рост і зба­лан­са­ва­насць знеш­ня­га ганд­лю, устой­лі­вае раз­віц­цё рэ­гі­ё­наў, якас­нае да­ступ­нае жыл­лё і пра­дук­ты хар­ча­ван­ня, — ад­зна­чыў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. — Ні­чо­га но­ва­га, усё гэ­та мы ўжо пра­хо­дзі­лі».

«Моц­ная са­цы­яль­ная па­лі­ты­ка, кло­пат пра ча­ла­ве­ка, ува­га да мо­ла­дзі, ства­рэн­не кам­форт­ных умоў для жыц­ця­дзей­нас­ці лю­дзей бы­лі, ёсць і бу­дуць най­вы­шэй­шы­мі мэ­та­мі на­шай дзяр­жа­вы», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што кра­і­на пе­ра­жы­вае скла­да­ны пе­ры­яд і ця­пе­раш­ня­му ўра­ду бу­дзе ня­прос­та. Ад­нак, на дум­ку кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы, ёсць і ста­ноў­чыя мо­ман­ты. «Тое, што нам сён­ня не трэ­ба ду­маць пра вы­пра­цоў­ку ней­кіх но­вых на­прам­каў. У нас пе­рад ура­дам ня­ма пы­тан­ня: а як пра­ца­ваць? Мы ўжо ўсё па­спра­ба­ва­лі не прос­та тэ­а­рэ­тыч­на, у бук­ва­рах не­дзе, у кніж­ках па­чы­та­лі і ду­ма­ем: па­ды­дзе — не па­ды­дзе. Мы гэ­та на прак­ты­цы пра­ве­ры­лі», — ска­заў ён.

Прэ­зі­дэнт так­са­ма пад­крэс­ліў, што ў ра­бо­це ўра­да не па­він­на быць ні­я­кіх ліш­ніх па­ся­джэн­няў і на­рад. «Пры­чым так па­він­на на­стро­іц­ца на ра­бо­ту і ўся вер­ты­каль ула­ды. Ад ра­ё­на, воб­лас­ці да рэс­пуб­лі­кан­ска­га ўзроў­ню. Нам трэ­ба ады­сці ад бяс­кон­цых на­рад, спра­ва­здач і дак­ла­даў, скан­цэнт­ра­ваў­шы­ся на га­лоў­ным. Ра­шэн­ні пры­маць апе­ра­тыў­на, браць на ся­бе іні­цы­я­ты­ву і ад­каз­насць. Ме­на­ві­та гэ­та­га я ча­каю ад чле­наў ура­да», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

«Урад па­ві­нен быць ка­ле­гі­яль­ным ор­га­нам, дзе га­лоў­нае звя­но — мі­ністр», — ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт. Ён так­са­ма пад­крэс­ліў: «Ра­шэн­ні мі­ніст­ра па­він­ны вы­кон­вац­ца не­ад­клад­на. Лю­бое ра­шэн­не, якое ён пры­ме, за­кон­нае. Але і ад­каз­насць за яго ня­се ў пер­шую чар­гу мі­ністр. Ка­лі га­ва­рыць сціс­ла, то мі­ністр не мае пра­ва, ро­бя­чы спра­ва­зда­чу ў пар­ла­мен­це або дак­лад­ва­ю­чы Прэ­зі­дэн­ту, ска­заць, што ў яго не ха­па­ла паў­на­моц­тваў або ней­кай нар­ма­тыў­на-пра­ва­вой ба­зы».

Спа­жы­вец­кі ры­нак — на асаб­лі­вы кант­роль

Прэ­зі­дэнт па­тра­буе асаб­лі­ва­га кант­ро­лю за ста­нам спа­жы­вец­ка­га рын­ку. «Шы­ро­кія паў­на­моц­твы для гэ­та­га чле­нам ура­да і гу­бер­на­та­рам пра­да­стаў­ле­ны», — ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. Пры гэ­тым ён па­пя­рэ­дзіў: «Мы не па­він­ны зра­біць так, асаб­лі­ва ў сфе­ры цэ­на­ўтва­рэн­ня, каб за­гу­біць біз­нес. Ні ў якім ра­зе!»

Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, што, пры­ма­ю­чы ра­шэн­не аб стрым­лі­ван­ні рос­ту цэн, ён перш за ўсё меў на ўва­зе на­ступ­нае: у нас не­па­раў­наль­на з мі­ну­лы­мі кры­зі­са­мі тан­ней­шыя рэ­сур­сы. Та­му ні­чо­га страш­на­га ня­ма, ка­лі мы пра­тры­ма­ем­ся на гэ­тым уз­роў­ні цэн. Мы іх не зні­жа­ем, але, мо­жа, не­дзе і ўруч­ную да­вя­дзец­ца іх ад­рэ­гу­ля­ваць на асоб­ныя гру­пы та­ва­раў. У гэ­тым ня­ма ні­я­ка­га стра­ху».

Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, што ў Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе фар­мі­ру­ец­ца агуль­ны спа­жы­вец­кі ры­нак. «Гэ­та пе­ра­ход­ны пе­ры­яд, і ён мае пэў­ныя вы­дат­кі. Мы ўжо з імі су­тык­ну­лі­ся. У су­вя­зі з гэ­тым на­шы лю­дзі па­він­ны быць аба­ро­не­ны. Ча­ла­век мае за­кон­нае пра­ва прый­сці ў ма­га­зін або на ры­нак і ку­піць не­аб­ход­ны яму та­вар — доб­рай якас­ці і па спра­вяд­лі­вай ца­не», — пад­крэс­ліў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Ад­стой­ваць на­цы­я­наль­ныя ін­та­рэ­сы

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­тра­буе ад ура­да рэа­лі­за­цыі кур­су на пас­ля­доў­нае па­глыб­лен­не еў­ра­зій­скай ін­тэ­гра­цыі пры цвёр­дым і па­пе­рад­жаль­ным ад­стой­ван­ні на­цы­я­наль­ных ін­та­рэ­саў. «Трэ­ба на ўсіх уз­роў­нях пас­ля­доў­на пра­во­дзіць па­лі­ты­ку ства­рэн­ня раў­на­праў­на­га са­ю­за, без вы­клю­чэн­няў і аб­ме­жа­ван­няў сва­бо­ды ру­ху та­ва­раў, па­слуг, ка­пі­та­лу і ра­бо­чай сі­лы», — пад­крэс­ліў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. «Мы па­він­ны вы­ка­рыс­тоў­ваць на­шы кан­ку­рэнт­ныя пе­ра­ва­гі, не ўпус­ціць па­тэн­цы­яль­ныя маг­чы­мас­ці, што ад­кры­лі­ся, і за­няць вы­гад­ныя нам ні­шы», — ад­зна­чыў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

«Мы не су­праць ім­пар­ту, але аба­ра­ніць улас­на­га та­ва­ра­вы­твор­цу мы па­він­ны. І, як я ра­зу­мею, урад па­чаў ужо ў гэ­тым на­прам­ку дзей­ні­чаць. Зы­хо­дзіць трэ­ба з улас­ных ін­та­рэ­саў, не ства­ра­ю­чы ліш­ніх праб­лем для на­шых су­се­дзяў, парт­нё­раў і гэ­так да­лей. Трэ­ба дзей­ні­чаць, пры­нам­сі, на ўза­ем­най асно­ве», — ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт.

Га­во­ра­чы аб ад­но­сі­нах на­шай кра­і­ны з Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цы­яй, Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­крэс­ліў, што Бе­ла­русь пра­цяг­не су­пра­цоў­ніц­тва з ёю як з вель­мі бліз­кай, брац­кай дзяр­жа­вай. Пры гэ­тым ён ад­зна­чыў, што на­роў­ні з пра­даў­жэн­нем су­пра­цоў­ніц­тва з Ра­сі­яй Бе­ла­русь бу­дзе імк­нуц­ца да нар­ма­лі­за­цыі ад­но­сін з кра­і­на­мі Еў­ра­са­ю­за і ЗША. Ра­зам з тым ён вы­ка­заў ра­зу­мен­не на­конт та­го, што за­меж­ныя дзяр­жа­вы ча­ка­юць, як прой­дуць прэ­зі­дэнц­кія вы­ба­ры ў Бе­ла­ру­сі. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­крэс­ліў, што яны прой­дуць сум­лен­на, на асно­ве Кан­сты­ту­цыі, якая не су­пя­рэ­чыць між­на­род­ным стан­дар­там. «Ка­лі нам на­род да­вя­рае, ён пад­тры­мае нас у са­мыя цяж­кія ча­сы. Але та­кіх ча­соў у Бе­ла­ру­сі не бу­дзе. Я ўсіх ма­гу за­пэў­ніць: мы зро­бім усё, каб мі­ні­мі­за­ваць вы­ні­кі тых ка­та­кліз­маў, што ство­ра­ны не на­мі і не на на­шай тэ­ры­то­рыі», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт.

Ска­ра­чэн­не за­трат, пры­цяг­нен­не ін­вес­ты­цый, ды­вер­сі­фі­ка­цыя экс­пар­ту

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы пад­крэс­ліў: «Не­аб­ход­на не толь­кі ста­бі­лі­за­ваць сі­ту­а­цыю ў эка­но­мі­цы, але і ства­рыць умо­вы для ўстой­лі­ва­га раз­віц­ця кра­і­ны на асно­ве рос­ту пра­дук­цый­нас­ці пра­цы, эфек­тыў­на­га вы­ка­ры­стан­ня дзяр­жаў­най улас­нас­ці, сты­му­ля­ван­ня дзе­ла­вой ак­тыў­нас­ці і іні­цы­я­ты­вы гра­ма­дзян».

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­га­даў, што ў дру­гой па­ло­ве 2014 го­да Бе­ла­русь су­тык­ну­ла­ся са знеш­ні­мі вы­клі­ка­мі, пра ўзнік­нен­не якіх яшчэ ў па­чат­ку го­да ні­хто не мог і па­ду­маць. Ад­кры­тая эка­но­мі­ка Бе­ла­ру­сі ба­лю­ча рэ­агуе на гэ­та.

Па­вод­ле яго слоў, як з гэ­тым зма­гац­ца, вя­до­ма. «Рэ­цэп­ты эка­на­міч­на­га рос­ту вы­зна­ча­ны: ска­ра­чэн­не за­трат і пры­цяг­нен­не ін­вес­ты­цый. Ін­шых рэ­цэп­таў ня­ма. А для гэ­та­га не­аб­ход­на на ўзроў­ні прад­пры­ем­стваў фі­нан­са­вы стан браць за асно­ву», — лі­чыць кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

«У гэ­ты скла­да­ны час мож­на і трэ­ба раз­ліч­ваць толь­кі на ся­бе», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт. «Ка­лі мы вы­ра­шым толь­кі ад­но пы­тан­не — ды­вер­сі­фі­ка­цыі экс­пар­ту (у пла­не вы­па­да­ючых про­да­жаў на­шых та­ва­раў у Ра­сію) — і пе­ра­ары­ен­ту­ем пра­дук­цыю на ін­шыя рын­кі, то мы ады­дзем ад аб­ва­лаў у эка­но­мі­цы, у фі­нан­сах. Та­му пы­тан­не ну­мар адзін — ды­вер­сі­фі­ка­цыя экс­пар­ту», — ад­зна­чыў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. Не­аб­ход­на больш ак­тыў­на пра­ца­ваць на знеш­ніх рын­ках, асаб­лі­ва з улі­кам пры­яз­ных ад­но­сін з мно­гі­мі за­меж­ны­мі дзяр­жа­ва­мі.

Но­выя па­ды­хо­ды ў дзяр­жпадт­рым­цы

З гэ­та­га го­да бу­дуць дзей­ні­чаць но­выя па­ды­хо­ды да ака­зан­ня дзяр­жаў­най пад­трым­кі ў эка­но­мі­цы. Па­вод­ле слоў Прэ­зі­дэн­та, іс­ну­ю­чыя рэ­сур­сы скан­цэнт­ру­юц­ца вы­ключ­на на пры­яры­тэт­ных на­прам­ках раз­віц­ця. «Га­лоў­ныя прын­цы­пы — кон­курс­ны па­ды­ход, роў­ны до­ступ, акуп­насць пра­ек­та і ад­каз­насць за рэа­лі­за­цыю і да­сяг­нен­не за­яў­ле­ных па­ра­мет­раў», — пад­крэс­ліў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

На яго дум­ку, трэ­ба ра­шу­ча зма­гац­ца з утры­ман­ствам, каб усе ра­зу­ме­лі: даб­ра­быт кож­на­га ў яго ру­ках. «У мі­ну­лым го­дзе нам уда­ло­ся змя­ніць тэн­дэн­цыю апе­рад­жаль­на­га рос­ту за­ра­бот­най пла­ты над рос­там вы­твор­час­ці пра­цы, — ска­заў Прэ­зі­дэнт. — І нам трэ­ба ня­ўхіль­на гэ­та­га пры­трым­лі­вац­ца. Кож­ны ру­бель па­ві­нен быць рэ­аль­на за­роб­ле­ны. Па­тра­бую ад ура­да за­ма­ца­ваць гэ­ты вы­нік».

Па­тра­ба­ван­ні ўла­ды да дзяр­жаў­ных і пры­ват­ных прад­пры­ем­стваў па­він­ны быць ад­ноль­ка­выя.

Ула­да па­він­на быць ад­кры­тай і праз­рыс­тай

Прэ­зі­дэнт па­тра­буе ад­кры­тас­ці і праз­рыс­тас­ці ўсіх ор­га­наў ула­ды, асаб­лі­ва на мяс­цо­вым уз­роў­ні, дзе яна блі­жэй за ўсё пра­цуе з на­сель­ніц­твам. На дум­ку Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі, трэ­ба, у тым лі­ку пад эгі­дай Са­ве­та дэ­пу­та­таў, па­шы­раць прак­ты­ку гра­мад­скіх аб­мер­ка­ван­няў най­важ­ней­шых ра­шэн­няў, уклю­ча­ю­чы тым са­мым гра­ма­дзян у кі­ра­ван­не дзяр­жа­вай, ства­ра­ю­чы на­дзей­ны бар'­ер ка­руп­цыі.

Га­во­ра­чы аб кад­ра­вай па­лі­ты­цы, Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, што яна па­він­на ары­ен­та­вац­ца на по­шук і вы­ха­ван­не но­вых, перс­пек­тыў­ных лю­дзей, здоль­ных па-су­час­на­му мыс­ліць і ге­не­ры­ра­ваць эфек­тыў­ныя ра­шэн­ні.

«Сён­ня жыц­цё па­тра­буе мак­сі­маль­най са­бра­нас­ці, апе­ра­тыў­ных і зла­джа­ных дзе­ян­няў усіх дзяр­жаў­ных ор­га­наў па клю­ча­вых на­прам­ках унут­ра­най і знеш­няй па­лі­ты­кі. Ка­лі не аб'­яд­на­ем­ся, не аб'­яд­на­ем на­шы рэ­сур­сы, здоль­нас­ці, маг­чы­мас­ці, та­лен­ты, мы не вы­ста­ім!» — лі­чыць кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

«Агуль­ны­мі на­ма­ган­ня­мі мы змо­жам пе­ра­адо­лець лю­быя пе­ра­шко­ды, якія б ні іс­на­ва­лі пе­рад на­мі, — сцвяр­джае Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. — Ні­чо­га асаб­лі­ва­га ў гэ­тым вы­пад­ку і скла­да­на­га для нас ня­ма. Мы вы­ра­ша­лі і ве­да­ем, як вы­ра­шаць гэ­тыя праб­ле­мы. І я ўпэў­не­ны, што мы іх вы­ра­шым. Ёсць толь­кі ад­но — кры­ху змя­ні­лі­ся ўмо­вы. Нам гэ­та так­са­ма зна­ё­ма. Та­му трэ­ба пры­ста­са­вац­ца да но­вых умоў, яны не ўсю­ды, не па ўсім фрон­це но­выя, пры­ста­са­ваць на­шу эка­но­мі­ку, перш за ўсё фі­нан­сы, і на­ша са­цы­яль­на-эка­на­міч­нае жыц­цё ў дзяр­жа­ве».

Па­вод­ле БЕЛ­ТА.

Толь­кі так мож­на вы­ста­яць у су­час­ных умо­вах

Учо­ра на па­ся­джэн­ні шос­тай па­за­чар­го­вай се­сіі Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду дэ­пу­та­ты да­лі зго­ду на на­зна­чэн­не Анд­рэя Ка­бя­ко­ва прэм'­ер-мі­ніст­рам. Па­за­чар­го­вая се­сія бы­ла склі­ка­на ў ад­па­вед­нас­ці з ч. 6 арт. 95 Кан­сты­ту­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. Прад­стаў­ля­ю­чы Анд­рэя Ка­бя­ко­ва дэ­пу­та­там, Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка аба­зна­чыў асноў­ныя за­да­чы, якія ста­яць пе­рад ура­дам і яго но­вым кі­раў­ні­ком, а так­са­ма пры­яры­тэ­ты дзяр­жаў­най па­лі­ты­кі. Све­жыя ідэі для зба­лан­са­ван­ня эка­но­мі­кі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­га­даў, што па­ста­віў за­да­чу ўра­ду па­чаць ра­бо­ту над пра­ек­там Пра­гра­мы са­цы­яль­на-эка­на­міч­на­га раз­віц­ця кра­і­ны на 2016–2020 га­ды. Пры гэ­тым Прэ­зі­дэнт пад­крэс­ліў, што пры­яры­тэ­ты дзяр­жаў­най эка­на­міч­най па­лі­ты­кі за­ста­юц­ца ра­ней­шы­мі. «У цэнт­ры ўва­гі па­він­ны быць раз­віц­цё ча­ла­ве­ча­га па­тэн­цы­я­лу, сты­му­ля­ван­не дзе­ла­вой іні­цы­я­ты­вы, прад­пры­маль­ніц­тва, рост і зба­лан­са­ва­насць знеш­ня­га ганд­лю, устой­лі­вае раз­віц­цё рэ­гі­ё­наў, якас­нае да­ступ­нае жыл­лё і пра­дук­ты хар­ча­ван­ня, — ад­зна­чыў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. — Ні­чо­га но­ва­га, усё гэ­та мы ўжо пра­хо­дзі­лі». «Моц­ная са­цы­яль­ная па­лі­ты­ка, кло­пат пра ча­ла­ве­ка, ува­га да мо­ла­дзі, ства­рэн­не кам­форт­ных умоў для жыц­ця­дзей­нас­ці лю­дзей бы­лі, ёсць і бу­дуць най­вы­шэй­шы­мі мэ­та­мі на­шай дзяр­жа­вы», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што кра­і­на пе­ра­жы­вае скла­да­ны пе­ры­яд і ця­пе­раш­ня­му ўра­ду бу­дзе ня­прос­та. Ад­нак, на дум­ку кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы, ёсць і ста­ноў­чыя мо­ман­ты. «Тое, што нам сён­ня не трэ­ба ду­маць пра вы­пра­цоў­ку ней­кіх но­вых на­прам­каў. У нас пе­рад ура­дам ня­ма пы­тан­ня: а як пра­ца­ваць? Мы ўжо ўсё па­спра­ба­ва­лі не прос­та тэ­а­рэ­тыч­на, у бук­ва­рах не­дзе, у кніж­ках па­чы­та­лі і ду­ма­ем: па­ды­дзе — не па­ды­дзе. Мы гэ­та на прак­ты­цы пра­ве­ры­лі», — ска­заў ён. Прэ­зі­дэнт так­са­ма пад­крэс­ліў, што ў ра­бо­це ўра­да не па­він­на быць ні­я­кіх ліш­ніх па­ся­джэн­няў і на­рад. «Пры­чым так па­він­на на­стро­іц­ца на ра­бо­ту і ўся вер­ты­каль ула­ды. Ад ра­ё­на, воб­лас­ці да рэс­пуб­лі­кан­ска­га ўзроў­ню. Нам трэ­ба ады­сці ад бяс­кон­цых на­рад, спра­ва­здач і дак­ла­даў, скан­цэнт­ра­ваў­шы­ся на га­лоў­ным. Ра­шэн­ні пры­маць апе­ра­тыў­на, браць на ся­бе іні­цы­я­ты­ву і ад­каз­насць. Ме­на­ві­та гэ­та­га я ча­каю ад чле­наў ура­да», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. «Урад па­ві­нен быць ка­ле­гі­яль­ным ор­га­нам, дзе га­лоў­нае звя­но — мі­ністр», — ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт. Ён так­са­ма пад­крэс­ліў: «Ра­шэн­ні мі­ніст­ра па­він­ны вы­кон­вац­ца не­ад­клад­на. Лю­бое ра­шэн­не, якое ён пры­ме, за­кон­нае. Але і ад­каз­насць за яго ня­се ў пер­шую чар­гу мі­ністр. Ка­лі га­ва­рыць сціс­ла, то мі­ністр не мае пра­ва, ро­бя­чы спра­ва­зда­чу ў пар­ла­мен­це або дак­лад­ва­ю­чы Прэ­зі­дэн­ту, ска­заць, што ў яго не ха­па­ла паў­на­моц­тваў або ней­кай нар­ма­тыў­на-пра­ва­вой ба­зы». Спа­жы­вец­кі ры­нак — на асаб­лі­вы кант­роль Прэ­зі­дэнт па­тра­буе асаб­лі­ва­га кант­ро­лю за ста­нам спа­жы­вец­ка­га рын­ку. «Шы­ро­кія паў­на­моц­твы для гэ­та­га чле­нам ура­да і гу­бер­на­та­рам пра­да­стаў­ле­ны», — ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. Пры гэ­тым ён па­пя­рэ­дзіў: «Мы не па­він­ны зра­біць так, асаб­лі­ва ў сфе­ры цэ­на­ўтва­рэн­ня, каб за­гу­біць біз­нес. Ні ў якім ра­зе!» Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, што, пры­ма­ю­чы ра­шэн­не аб стрым­лі­ван­ні рос­ту цэн, ён перш за ўсё меў на ўва­зе на­ступ­нае: у нас не­па­раў­наль­на з мі­ну­лы­мі кры­зі­са­мі тан­ней­шыя рэ­сур­сы. Та­му ні­чо­га страш­на­га ня­ма, ка­лі мы пра­тры­ма­ем­ся на гэ­тым уз­роў­ні цэн. Мы іх не зні­жа­ем, але, мо­жа, не­дзе і ўруч­ную да­вя­дзец­ца іх ад­рэ­гу­ля­ваць на асоб­ныя гру­пы та­ва­раў. У гэ­тым ня­ма ні­я­ка­га стра­ху». Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, што ў Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе фар­мі­ру­ец­ца агуль­ны спа­жы­вец­кі ры­нак. «Гэ­та пе­ра­ход­ны пе­ры­яд, і ён мае пэў­ныя вы­дат­кі. Мы ўжо з імі су­тык­ну­лі­ся. У су­вя­зі з гэ­тым на­шы лю­дзі па­він­ны быць аба­ро­не­ны. Ча­ла­век мае за­кон­нае пра­ва прый­сці ў ма­га­зін або на ры­нак і ку­піць не­аб­ход­ны яму та­вар — доб­рай якас­ці і па спра­вяд­лі­вай ца­не», — пад­крэс­ліў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. Ад­стой­ваць на­цы­я­наль­ныя ін­та­рэ­сы Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­тра­буе ад ура­да рэа­лі­за­цыі кур­су на пас­ля­доў­нае па­глыб­лен­не еў­ра­зій­скай ін­тэ­гра­цыі пры цвёр­дым і па­пе­рад­жаль­ным ад­стой­ван­ні на­цы­я­наль­ных ін­та­рэ­саў. «Трэ­ба на ўсіх уз­роў­нях пас­ля­доў­на пра­во­дзіць па­лі­ты­ку ства­рэн­ня раў­на­праў­на­га са­ю­за, без вы­клю­чэн­няў і аб­ме­жа­ван­няў сва­бо­ды ру­ху та­ва­раў, па­слуг, ка­пі­та­лу і ра­бо­чай сі­лы», — пад­крэс­ліў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. «Мы па­він­ны вы­ка­рыс­тоў­ваць на­шы кан­ку­рэнт­ныя пе­ра­ва­гі, не ўпус­ціць па­тэн­цы­яль­ныя маг­чы­мас­ці, што ад­кры­лі­ся, і за­няць вы­гад­ныя нам ні­шы», — ад­зна­чыў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. «Мы не су­праць ім­пар­ту, але аба­ра­ніць улас­на­га та­ва­ра­вы­твор­цу мы па­він­ны. І, як я ра­зу­мею, урад па­чаў ужо ў гэ­тым на­прам­ку дзей­ні­чаць. Зы­хо­дзіць трэ­ба з улас­ных ін­та­рэ­саў, не ства­ра­ю­чы ліш­ніх праб­лем для на­шых су­се­дзяў, парт­нё­раў і гэ­так да­лей. Трэ­ба дзей­ні­чаць, пры­нам­сі, на ўза­ем­най асно­ве», — ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт. Га­во­ра­чы аб ад­но­сі­нах на­шай кра­і­ны з Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цы­яй, Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­крэс­ліў, што Бе­ла­русь пра­цяг­не су­пра­цоў­ніц­тва з ёю як з вель­мі бліз­кай, брац­кай дзяр­жа­вай. Пры гэ­тым ён ад­зна­чыў, што на­роў­ні з пра­даў­жэн­нем су­пра­цоў­ніц­тва з Ра­сі­яй Бе­ла­русь бу­дзе імк­нуц­ца да нар­ма­лі­за­цыі ад­но­сін з кра­і­на­мі Еў­ра­са­ю­за і ЗША. Ра­зам з тым ён вы­ка­заў ра­зу­мен­не на­конт та­го, што за­меж­ныя дзяр­жа­вы ча­ка­юць, як прой­дуць прэ­зі­дэнц­кія вы­ба­ры ў Бе­ла­ру­сі. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­крэс­ліў, што яны прой­дуць сум­лен­на, на асно­ве Кан­сты­ту­цыі, якая не су­пя­рэ­чыць між­на­род­ным стан­дар­там. «Ка­лі нам на­род да­вя­рае, ён пад­тры­мае нас у са­мыя цяж­кія ча­сы. Але та­кіх ча­соў у Бе­ла­ру­сі не бу­дзе. Я ўсіх ма­гу за­пэў­ніць: мы зро­бім усё, каб мі­ні­мі­за­ваць вы­ні­кі тых ка­та­кліз­маў, што ство­ра­ны не на­мі і не на на­шай тэ­ры­то­рыі», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт. Ска­ра­чэн­не за­трат, пры­цяг­нен­не ін­вес­ты­цый, ды­вер­сі­фі­ка­цыя экс­пар­ту Кі­раў­нік дзяр­жа­вы пад­крэс­ліў: «Не­аб­ход­на не толь­кі ста­бі­лі­за­ваць сі­ту­а­цыю ў эка­но­мі­цы, але і ства­рыць умо­вы для ўстой­лі­ва­га раз­віц­ця кра­і­ны на асно­ве рос­ту пра­дук­цый­нас­ці пра­цы, эфек­тыў­на­га вы­ка­ры­стан­ня дзяр­жаў­най улас­нас­ці, сты­му­ля­ван­ня дзе­ла­вой ак­тыў­нас­ці і іні­цы­я­ты­вы гра­ма­дзян». Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­га­даў, што ў дру­гой па­ло­ве 2014 го­да Бе­ла­русь су­тык­ну­ла­ся са знеш­ні­мі вы­клі­ка­мі, пра ўзнік­нен­не якіх яшчэ ў па­чат­ку го­да ні­хто не мог і па­ду­маць. Ад­кры­тая эка­но­мі­ка Бе­ла­ру­сі ба­лю­ча рэ­агуе на гэ­та. Па­вод­ле яго слоў, як з гэ­тым зма­гац­ца, вя­до­ма. «Рэ­цэп­ты эка­на­міч­на­га рос­ту вы­зна­ча­ны: ска­ра­чэн­не за­трат і пры­цяг­нен­не ін­вес­ты­цый. Ін­шых рэ­цэп­таў ня­ма. А для гэ­та­га не­аб­ход­на на ўзроў­ні прад­пры­ем­стваў фі­нан­са­вы стан браць за асно­ву», — лі­чыць кі­раў­нік дзяр­жа­вы. «У гэ­ты скла­да­ны час мож­на і трэ­ба раз­ліч­ваць толь­кі на ся­бе», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт. «Ка­лі мы вы­ра­шым толь­кі ад­но пы­тан­не — ды­вер­сі­фі­ка­цыі экс­пар­ту (у пла­не вы­па­да­ючых про­да­жаў на­шых та­ва­раў у Ра­сію) — і пе­ра­ары­ен­ту­ем пра­дук­цыю на ін­шыя рын­кі, то мы ады­дзем ад аб­ва­лаў у эка­но­мі­цы, у фі­нан­сах. Та­му пы­тан­не ну­мар адзін — ды­вер­сі­фі­ка­цыя экс­пар­ту», — ад­зна­чыў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. Не­аб­ход­на больш ак­тыў­на пра­ца­ваць на знеш­ніх рын­ках, асаб­лі­ва з улі­кам пры­яз­ных ад­но­сін з мно­гі­мі за­меж­ны­мі дзяр­жа­ва­мі. Но­выя па­ды­хо­ды ў дзяр­жпадт­рым­цы З гэ­та­га го­да бу­дуць дзей­ні­чаць но­выя па­ды­хо­ды да ака­зан­ня дзяр­жаў­най пад­трым­кі ў эка­но­мі­цы. Па­вод­ле слоў Прэ­зі­дэн­та, іс­ну­ю­чыя рэ­сур­сы скан­цэнт­ру­юц­ца вы­ключ­на на пры­яры­тэт­ных на­прам­ках раз­віц­ця. «Га­лоў­ныя прын­цы­пы — кон­курс­ны па­ды­ход, роў­ны до­ступ, акуп­насць пра­ек­та і ад­каз­насць за рэа­лі­за­цыю і да­сяг­нен­не за­яў­ле­ных па­ра­мет­раў», — пад­крэс­ліў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. На яго дум­ку, трэ­ба ра­шу­ча зма­гац­ца з утры­ман­ствам, каб усе ра­зу­ме­лі: даб­ра­быт кож­на­га ў яго ру­ках. «У мі­ну­лым го­дзе нам уда­ло­ся змя­ніць тэн­дэн­цыю апе­рад­жаль­на­га рос­ту за­ра­бот­най пла­ты над рос­там вы­твор­час­ці пра­цы, — ска­заў Прэ­зі­дэнт. — І нам трэ­ба ня­ўхіль­на гэ­та­га пры­трым­лі­вац­ца. Кож­ны ру­бель па­ві­нен быць рэ­аль­на за­роб­ле­ны. Па­тра­бую ад ура­да за­ма­ца­ваць гэ­ты вы­нік». Па­тра­ба­ван­ні ўла­ды да дзяр­жаў­ных і пры­ват­ных прад­пры­ем­стваў па­він­ны быць ад­ноль­ка­выя. Ула­да па­він­на быць ад­кры­тай і праз­рыс­тай Прэ­зі­дэнт па­тра­буе ад­кры­тас­ці і праз­рыс­тас­ці ўсіх ор­га­наў ула­ды, асаб­лі­ва на мяс­цо­вым уз­роў­ні, дзе яна блі­жэй за ўсё пра­цуе з на­сель­ніц­твам. На дум­ку Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі, трэ­ба, у тым лі­ку пад эгі­дай Са­ве­та дэ­пу­та­таў, па­шы­раць прак­ты­ку гра­мад­скіх аб­мер­ка­ван­няў най­важ­ней­шых ра­шэн­няў, уклю­ча­ю­чы тым са­мым гра­ма­дзян у кі­ра­ван­не дзяр­жа­вай, ства­ра­ю­чы на­дзей­ны бар'­ер ка­руп­цыі. Га­во­ра­чы аб кад­ра­вай па­лі­ты­цы, Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, што яна па­він­на ары­ен­та­вац­ца на по­шук і вы­ха­ван­не но­вых, перс­пек­тыў­ных лю­дзей, здоль­ных па-су­час­на­му мыс­ліць і ге­не­ры­ра­ваць эфек­тыў­ныя ра­шэн­ні. «Сён­ня жыц­цё па­тра­буе мак­сі­маль­най са­бра­нас­ці, апе­ра­тыў­ных і зла­джа­ных дзе­ян­няў усіх дзяр­жаў­ных ор­га­наў па клю­ча­вых на­прам­ках унут­ра­най і знеш­няй па­лі­ты­кі. Ка­лі не аб'­яд­на­ем­ся, не аб'­яд­на­ем на­шы рэ­сур­сы, здоль­нас­ці, маг­чы­мас­ці, та­лен­ты, мы не вы­ста­ім!» — лі­чыць кі­раў­нік дзяр­жа­вы. «Агуль­ны­мі на­ма­ган­ня­мі мы змо­жам пе­ра­адо­лець лю­быя пе­ра­шко­ды, якія б ні іс­на­ва­лі пе­рад на­мі, — сцвяр­джае Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. — Ні­чо­га асаб­лі­ва­га ў гэ­тым вы­пад­ку і скла­да­на­га для нас ня­ма. Мы вы­ра­ша­лі і ве­да­ем, як вы­ра­шаць гэ­тыя праб­ле­мы. І я ўпэў­не­ны, што мы іх вы­ра­шым. Ёсць толь­кі ад­но — кры­ху змя­ні­лі­ся ўмо­вы. Нам гэ­та так­са­ма зна­ё­ма. Та­му трэ­ба пры­ста­са­вац­ца да но­вых умоў, яны не ўсю­ды, не па ўсім фрон­це но­выя, пры­ста­са­ваць на­шу эка­но­мі­ку, перш за ўсё фі­нан­сы, і на­ша са­цы­яль­на-эка­на­міч­нае жыц­цё ў дзяр­жа­ве». Па­вод­ле БЕЛ­ТА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.