Вы тут

Кадравыя перастаноўкі ва Узброеных Сілах


Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка адпаведным указам на­зна­чыў пал­коў­ні­ка Анд­рэя Гур­цэ­ві­ча на­чаль­ні­кам фа­куль­тэ­та Ге­не­раль­на­га шта­ба — на­мес­ні­кам на­чаль­ні­ка Ва­ен­най ака­дэ­міі, вы­зва­ліў­шы яго ад па­са­ды ка­ман­ду­ю­ча­га вой­ска­мі За­ход­ня­га апе­ра­тыў­на-так­тыч­на­га ка­ман­да­ван­ня Ва­ен­на-па­вет­ра­ных сіл і вой­скаў про­ці­па­вет­ра­най аба­ро­ны Уз­бро­е­ных Сіл Бе­ла­ру­сі, паведамляе БЕЛТА.

Прэ­зі­дэнт на­зна­чыў ге­не­рал-ма­ё­ра Аляк­санд­ра Валь­фо­ві­ча ка­ман­ду­ю­чым вой­ска­мі Паў­ноч­на-за­ход­ня­га апе­ра­тыў­на­га ка­ман­да­ван­ня Уз­бро­е­ных Сіл, вы­зва­ліў­шы яго ад па­са­ды на­чаль­ні­ка шта­ба — пер­ша­га на­мес­ні­ка ка­ман­ду­ю­ча­га вой­ска­мі Паў­ноч­на-за­ход­ня­га апе­ра­тыў­на­га ка­ман­да­ван­ня Уз­бро­е­ных Сіл.

Ге­не­рал-ма­ёр Ва­ле­рый Гні­ла­зуб на­зна­ча­ны на­чаль­ні­кам шта­ба — пер­шым на­мес­ні­кам ка­ман­ду­ю­ча­га вой­ска­мі Паў­ноч­на-за­ход­ня­га апе­ра­тыў­на­га ка­ман­да­ван­ня Уз­бро­е­ных Сіл, ён вы­зва­ле­ны ад па­са­ды на­чаль­ні­ка 72‑га гвар­дзей­ска­га аб'­яд­на­на­га ву­чэб­на­га цэнт­ра пад­рых­тоў­кі пра­пар­шчы­каў і ма­лод­шых спе­цы­я­ліс­таў Уз­бро­е­ных Сіл.

Пал­коў­нік Ігар Ка­роль на­зна­ча­ны на­чаль­ні­кам 72‑га гвар­дзей­ска­га аб'­яд­на­на­га ву­чэб­на­га цэнт­ра пад­рых­тоў­кі пра­пар­шчы­каў і ма­лод­шых спе­цы­я­ліс­таў Уз­бро­е­ных Сіл Бе­ла­ру­сі.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.