Вы тут

Пануюць галёшы


Але ў на­ступ­ную се­ра­ду ста­не на 2–3 гра­ду­сы ха­лад­ней

У пят­ні­цу на тэ­ры­то­рыю Бе­ла­ру­сі пач­не па­сту­паць па­вет­ра­ная ма­са з бо­ку паўд­нё­ва­г­а за­ха­ду Еў­ро­пы. Та­му ў асоб­ных ра­ё­нах на поў­на­чы кра­і­ны прой­дуць мок­ры снег і дождж, па­ве­да­мі­ла спе­цы­я­ліст Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­мет­цэнт­ра Мінп­ры­ро­ды Воль­га Фя­до­та­ва.

16-36

Мак­сі­маль­ная тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўдзень скла­дзе ад ну­ля да 6 °C цяп­ла. У су­бо­ту ка­рот­ка­ча­со­выя апад­кі ў вы­гля­дзе мок­ра­га сне­гу і даж­джу ча­ка­юц­ца ў паў­ноч­на-за­ход­нім рэ­гі­ё­не кра­і­ны. Уна­чы і ра­ні­цай мес­ца­мі — ту­ман і га­ла­лёд, на да­ро­гах — га­ла­лё­дзі­ца. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы на су­бо­ту скла­дзе ад мі­нус 4 да плюс 2 гра­ду­саў, удзень — ад 0 да плюс 7 гра­ду­саў. У ня­дзе­лю да нас за­ві­та­юць ак­тыў­ныя ат­мас­фер­ныя фран­ты, та­му ўжо паў­сюд­на прой­дуць мок­ры снег і дождж. Уна­чы мес­ца­мі — ту­ман і га­ла­лёд­ныя з'я­вы. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы на ня­дзе­лю праг­на­зу­ец­ца ў ме­жах ад мі­нус 2 да плюс 3 гра­ду­саў, удзень — ад 0 да 6 °C цяп­ла.

Па­вод­ле доў­га­тэр­мі­но­вых пра­гно­заў ай­чын­ных спе­цы­я­ліс­таў, у па­чат­ку на­ступ­на­га тыд­ня ха­рак­тар на­двор'я іс­тот­на не зме­ніц­ца. Ча­сам бу­дуць іс­ці мок­ры снег і дождж. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы скла­дзе ад мі­нус 3 да плюс 3 гра­ду­саў, удзень бу­дзе ад 0 да плюс 5 гра­ду­саў. У ся­рэ­дзі­не на­ступ­на­га тыд­ня ста­не кры­ху ха­лад­ней, бо праг­на­зу­ец­ца, што ся­рэд­ня­су­тач­ная тэм­пе­ра­ту­ра ста­не на 2–3 гра­ду­сы ні­жэй­шай. Мес­ца­мі бу­дуць іс­ці снег і мок­ры снег.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Фо­та Аляксандра ШАБЛЮКА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.