Вы тут

Аднакласніцы


Іры­на Ка­пі­нос, Ве­ра Ку­на­ха­вец і Але­на Мар­чук (зле­ва на­пра­ва) пра­цу­юць мед­сёст­ра­мі ў са­на­то­рыі «Але­ся», што ў Іва­наў­скім ра­ё­не. З ці­ка­вас­цю да­ве­даў­ся, што жан­чы­ны — ад­на­клас­ні­цы. У шко­ле вёс­кі Мох­ра, якую яны скон­чы­лі ў 1989 го­дзе, мно­гія вуч­ні ма­ры­лі аб пра­фе­сіі ме­ды­ка. З іх вы­пуск­но­га кла­са яшчэ трое вуч­няў (дзве дзяў­чы­ны і хло­пец) так­са­ма па­сту­пі­лі ў ся­рэд­нія аду­ка­цый­ныя ме­ду­ста­но­вы. Ве­ра скон­чы­ла ву­чы­лі­шча ў Брэс­це, а Але­на і Іры­на — у Пін­ску. Пас­ля раз­мер­ка­ван­ня дзяў­ча­ты пры­еха­лі на ра­дзі­му, пра­ца­ва­лі ў роз­ных уста­но­вах. Ве­ра — у Мох­раў­скай ура­чэб­най ам­бу­ла­то­рыі, Але­на і Іры­на — у са­на­то­рыі. Пас­ля Але­ну амаль на 20 га­доў лёс за­кі­нуў у За­бай­кал­ле. Але по­тым зноў звёў бы­лых ад­на­клас­ніц ра­зам — пра­ца­ваць у зна­ка­мі­тай на Па­лес­сі здраў­ні­цы.

17-36

— Мы мо­жам га­на­рыц­ца сваім класам і ад­на­клас­ні­камі, якія лю­бяць сваю пра­фе­сію ме­ды­ка, — га­во­раць жан­чы­ны. — А са­на­то­рый «Але­ся» стаў для нас яшчэ і пра­ця­гам даў­ня­га сяб­роў­ства.

Ана­толь Кля­шчук, фо­то аў­та­ра.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».