Вы тут

Украіна адмовілася ад правядзення чэмпіянату Еўропы па баскетболе ў 2017 годзе


Пра гэ­та мі­ністр па спра­вах мо­ла­дзі і спор­ту кра­і­ны Ігар Жда­наў па­ве­да­міў у эфі­ры тэ­ле­ка­на­ла ZІK. «Не мо­жа ў кра­і­не, дзе ідзе вай­на, пра­хо­дзіць еў­ра­пей­скі чэм­пі­я­нат», — за­явіў чы­ноў­нік. Па­вод­ле слоў Жда­на­ва, Укра­і­на не ва­ло­дае не­аб­ход­ны­мі срод­ка­мі для ар­га­ні­за­цыі тур­ні­ру, і кі­раў­ніц­тва мі­ніс­тэр­ства не ве­дае, як бу­дзе раз­ві­вац­ца па­лі­тыч­ная сі­ту­а­цыя ў кра­і­не. Еў­ра­пей­скае пад­раз­дзя­лен­не Між­на­род­най фе­дэ­ра­цыі бас­кет­бо­ла пры­ня­ло ра­шэн­не пе­ра­нес­ці тур­нір у Фран­цыю ў су­вя­зі з па­лі­тыч­най сі­ту­а­цы­яй. Уза­мен гэ­та­га ўкра­ін­скі бок атры­маў пра­ва на пра­вя­дзен­не «Еў­ра­бас­ке­та-2017». Пе­ра­не­се­ны з Укра­і­ны
ЧЕ-2015 прой­дзе з 5 па 20 ве­рас­ня. Акра­мя Фран­цыі, на яго пра­вя­дзен­не прэ­тэн­да­ва­лі Хар­ва­тыя, Фін­лян­дыя, Гер­ма­нія, Із­ра­іль, Лат­вія, Тур­цыя і Поль­шча.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.