Вы тут

Хто гуляе, той і выйграе!


Пры­ем­ная на­ві­на: у сце­нах рэ­дак­цыі (і ка­то­ры ўжо раз!) ад­быў­ся ро­зыг­рыш пры­зоў.

Як заў­сё­ды, удзел у ім пры­ма­лі на­шы пад­піс­чы­кі Нэ­ля Іва­наў­на Ста­рас­цен­ка, Ак­са­на Ула­дзі­мі­ра­ўна Ка­мін­ская і Ва­сіль Іва­на­віч Мась­ко з Мін­ска, на­шы дзе­ла­выя парт­нё­ры-паш­та­ві­кі (у асо­бе на­чаль­ні­цы Мінск­ага аб'­яд­на­на­га цэ­ха паш­то­вай су­вя­зі Тац­ця­ны Аляк­санд­раў­ны Ко­шур). Ме­на­ві­та ім, гас­цям, і быў да­ве­ра­ны лёс звяз­доў­скіх пры­зоў.

17-29

Зрэш­ты, пра гэ­та трэ­ба па­ве­дам­ляць афі­цый­на.

Та­кім чы­нам, 16 сту­дзе­ня 2015 го­да ад­быў­ся ро­зыг­рыш пры­за­во­га фон­ду рэ­клам­най гуль­ні «Са «Звяз­дою» ў но­вае тэ­ле­ба­чан­не», ар­га­ні­за­та­рам якой з'яў­ля­ец­ца рэ­дак­цый­на-вы­да­вец­кая ўста­но­ва «Вы­да­вец­кі дом «Звяз­да» (УНП 100155376), раз­ме­шча­ная па ад­ра­се: г. Мінск, вул. Б. Хмяль­ні­ца­га, 10 А.

Рэ­клам­ная гуль­ня «Са «Звяз­дою» ў но­вае тэ­ле­ба­чан­не» за­рэ­гіст­ра­ва­на Мі­ніс­тэр­ствам ганд­лю Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь
21 ліс­та­па­да 2014 го­да (па­свед­чан­не № 2479) і пра­во­дзіц­ца на тэ­ры­то­рыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь з 28 ліс­та­па­да 2014 го­да па 12 сту­дзе­ня 2015 го­да ўключ­на ся­род пад­піс­чы­каў га­зе­ты «Звяз­да» на 1 квар­тал або пер­шае паў­год­дзе 2015 го­да.

Удзел у ро­зыг­ры­шы пры­ня­лі 447 пад­піс­чы­каў га­зе­ты «Звяз­да». Пры­за­вы фонд ра­зы­гра­ны цал­кам.

Ся­род удзель­ні­каў гуль­ні пры­зы раз­мер­ка­ва­лі­ся на­ступ­ным чы­нам:

Ліч­ба­вы тэ­ле­ві­зій­ны рэ­сі­вер ВВК SMP242HDT, РФ, вый­гра­лі:

Але­на Ва­ляр'­я­наў­на Мя­цель­ская, г. Ба­ра­на­ві­чы Брэсц­кай воб­лас­ці;

Кан­стан­цін Іо­сі­фа­віч Жа­каў­ка, в. Ка­майск Док­шыц­ка­га ра­ё­на Ві­цеб­скай воб­лас­ці;

Лю­боў На­за­раў­на Ка­лес­ні­ка­ва, г. Жло­бін Го­мель­скай воб­лас­ці;

Іван Ста­ні­сла­ва­віч Жы­дзель, г. Іўе Гро­дзен­скай воб­лас­ці;

Лі­лія Мі­хай­лаў­на Жаў­няк, г. Клі­чаў Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці;

Аляк­санд­ра Кан­стан­ці­наў­на Са­мой­лен­ка, м. Па­цей­кі Ка­пыль­ска­га ра­ё­на Мін­скай воб­лас­ці;

Лі­лія Мя­фодзь­еў­на Пят­ро­ва, г. Мінск;

Су­пер­прыз — тэ­ле­ві­зар LG 39LN548C, РФ, вый­гра­ла:

Тэ­рэ­са Іо­сі­фаў­на Лу­ка­шэ­віч, г. Ашмя­ны Гро­дзен­скай воб­лас­ці.

Што да гэ­та­га да­даць?

Ка­лі ко­рат­ка, шчы­рыя він­ша­ван­ні ўсім і кож­на­му, хто вый­граў, хто — спа­дзя­ём­ся — у хут­кім ча­се атры­мае ад «Звяз­ды» ка­ляд­ныя па­да­рун­кі! Гэт­кія ж шчы­рыя спа­чу­ван­ні тым, хто па­куль не вый­граў: не атры­мае, але ж, бу­дзем спа­дзя­вац­ца, не па­крыў­дзіц­ца — бу­дзе вы­піс­ваць сваю «род­ную га­зе­ту на род­най мо­ве», бу­дзе чы­таць, да­сы­лаць карт­кі на ро­зыг­рыш. А да­лей...

Не вый­грае, ка­жуць, той, хто не гу­ляе!

Тэ­ле­фон для да­ве­дак па пы­тан­нях пра­вя­дзен­ня рэ­клам­най гуль­ні: (017) 287 18 38.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.