Вы тут

Яраслаў, так трымаць!


Наш ма­ла­ды ка­ле­га — спе­цы­яль­ны ка­рэс­пан­дэнт ад­дзе­ла на­він і рэ­парт­ажаў Яра­слаў Лыс­ка­вец — уша­на­ва­ны сва­ёй пер­шай сур'­ёз­най пра­фе­сій­най уз­на­га­ро­дай. У кра­і­не вы­бі­ра­лі най­леп­шых жур­на­ліс­таў, якія пі­шуць пра на­ву­ку, і Яра­слаў быў пры­зна­ны ад­ным з іх.

На­цы­я­наль­ная ака­дэ­мія на­вук Бе­ла­ру­сі пад­вя­ла вы­ні­кі кон­кур­су на най­леп­шае прад­стаў­лен­не на­ву­ко­вых да­сяг­нен­няў 2014 го­да ў срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі. Ён пра­во­дзіц­ца ў пя­ты раз па трох на­мі­на­цы­ях: «Най­леп­шая пуб­лі­ка­цыя», «Най­леп­шы сю­жэт (пра­гра­ма) на ра­дыё і тэ­ле­ба­чан­ні», «Най­леп­шае прад­стаў­лен­не да­сяг­нен­няў НАН у сет­цы ін­тэр­нэт». У кож­най з на­мі­на­цый пры­су­джа­ны тры прэ­міі. Уся­го на кон­курс бы­ло прад­стаў­ле­на больш за 70 ра­бот 25 аў­та­раў.

Па­ста­но­вай Бю­ро Прэ­зі­ды­у­ма НАН Бе­ла­ру­сі Яра­сла­ву Лыс­каў­цу пры­су­джа­на прэ­мія ў на­мі­на­цыі «Най­леп­шая пуб­лі­ка­цыя» за цыкл ар­ты­ку­лаў пра ма­ла­дых ву­чо­ных, якія бы­лі апуб­лі­ка­ва­ны ў ма­ла­дзёж­ным да­дат­ку «Чыр­вон­ка. Чыр­во­ная зме­на».

Він­шу­ем усіх ка­лег па цэ­ху і най­перш — Яра­сла­ва. Да­лей­шых твор­чых пос­пе­хаў!

Сяр­гей СТА­РЫ­НАЎ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.