Вы тут

«Рэвалюцый у заканадаўстве быць не павінна»


Звяр­та­ю­чы­ся да чле­наў Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі, Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч па­ве­да­міў — як стар­шы­ня, ён бу­дзе звяр­таць асаб­лі­вую ўва­гу на за­ка­нат­вор­чую дзей­насць, рэ­гі­я­наль­ную па­лі­ты­ку і спры­ян­не рос­ту даб­ра­бы­ту бе­ла­ру­саў. Так­са­ма ён за­кра­нуў тэ­му прэ­зі­дэнц­кіх вы­ба­раў, якія па­він­ны прай­сці ў 2015 го­дзе.

— У гэ­ты важ­ны гіс­та­рыч­ны пе­ры­яд не­аб­ход­на яшчэ мац­ней згур­та­вац­ца ва­кол на­ша­га лі­да­ра — Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі, — упэў­не­ны но­вы Стар­шы­ня Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі.

Паз­ней, ад­каз­ва­ю­чы на пы­тан­ні жур­на­ліс­таў, Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч пад­крэс­ліў, што бу­дзе ста­рац­ца за­ха­ваць пе­ра­ем­насць у су­пра­цоў­ніц­тве з Па­ла­тай прад­стаў­ні­коў.

— Ні­я­кіх рэ­ва­лю­цый у за­ка­на­даў­стве быць не па­він­на, — лі­чыць стар­шы­ня верх­няй па­ла­ты. — Яно па­він­на быць ста­біль­ным: та­ды і ін­вес­та­ры, і гас­па­дар­чыя суб'­ек­ты, і на­сель­ніц­тва бу­дуць мець упэў­не­насць у тым, па якім шля­ху бу­дзе раз­ві­вац­ца на­ша кра­і­на. Ра­зам з тым я ха­цеў бы звяр­нуць ува­гу на тое, што за­ка­на­даў­цам на су­час­ным эта­пе трэ­ба вель­мі шмат па­пра­ца­ваць над ней­кі­мі но­вы­мі кі­рун­ка­мі за­ко­на­пра­ект­най дзей­нас­ці.

У пер­шую чар­гу Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч ся­род та­кіх кі­рун­каў на­зваў ра­бо­ту па су­пра­цоў­ніц­тве з пар­ла­мен­та­мі кра­ін — чле­наў Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за.

— Вель­мі шмат ра­шэн­няў не­ка­то­рыя кра­і­ны — чле­ны
ЕА­ЭС пры­ма­юць са­ма­стой­на, не ўліч­ва­ю­чы по­гля­ды ка­лег па са­ю­зе, — за­ўва­жыў стар­шы­ня Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі. — Та­ко­га быць не па­він­на. Па­ві­нен быць ба­ланс ін­та­рэ­саў. Та­му ўні­фі­ка­цыя і гар­ма­ні­за­цыя за­ка­на­даў­ства, ства­рэн­не но­вых нар­ма­тыў­на-пра­ва­вых ак­таў, якія б на­паў­ня­лі Да­га­вор аб ЕА­ЭС — гэ­та адзін з но­вых кі­рун­каў у дзей­нас­ці пар­ла­мен­та­ры­яў.

Дру­гі кі­ру­нак, на які пар­ла­мен­та­ры­ям трэ­ба звяр­нуць асаб­лі­вую ўва­гу, — гэ­та пы­тан­ні, звя­за­ныя з раз­віц­цём шмат­уклад­най, ад­кры­тай эка­но­мі­кі на­шай кра­і­ны.

— Для нас, без­умоў­на, важ­ныя ўсе фор­мы ўлас­нас­ці — гэ­та кан­сты­ту­цый­ная нор­ма, — пад­крэс­ліў Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч. — Важ­на, каб гэ­тая нор­ма знай­шла сваё ўва­саб­лен­не ў за­ко­нах. Ад­кры­тая эка­но­мі­ка — гэ­та зна­чыць, што мы не толь­кі ганд­лю­ем з усім све­там, але мы па­він­ны быць за­ці­каў­ле­ны ў тым, каб за­меж­ны ка­пі­тал кам­форт­на ад­чу­ваў ся­бе ў на­шай кра­і­не. Мы пад­трым­лі­ва­ем пра­цу і пры­ват­ных, і дзяр­жаў­ных, і за­меж­ных прад­пры­ем­стваў, але пра­ца­ваць яны па­він­ны па бе­ла­рус­кіх нор­мах.

На­дзея ЮШ­КЕ­ВІЧ.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».