Вы тут

Уладзімір Клічко пагадзіўся на бой з Шэнанам Брыгсам


Чэм­пі­ён све­ту па бок­се ў су­пер­цяж­кай ва­зе ўкра­і­нец Ула­дзі­мір Кліч­ко даў зго­ду на пра­вя­дзен­не па­ядын­ку з аме­ры­кан­цам Шэ­на­нам Брыг­сам. Пра гэ­та па­ве­дам­ляе Bіld. Па­ве­дам­ля­ец­ца, што пра­моў­тэр­ская кам­па­нія бра­тоў Кліч­ко за­бра­ні­ра­ва­ла арэ­ну ў Гам­бур­гу для пра­вя­дзен­ня спа­бор­ніц­тва ў ве­рас­ні.

Дак­лад­ная да­та не­вя­до­ма. Брыгс з вяс­ны мі­ну­ла­га го­да імк­нец­ца лю­бы­мі спо­са­ба­мі пе­ра­ка­наць Кліч­ко пра­вес­ці з ім па­яды­нак. Ён за­пус­каў ва ўкра­ін­ца ча­ра­вік, уры­ваў­ся ў за­лу, дзе пра­хо­дзі­ла трэ­ні­роў­ка 38-га­до­ва­га спарт­сме­на, пе­ра­шка­джаў укра­ін­цу сне­даць у ад­ным з рэ­ста­ра­наў, абя­ца­ю­чы аба­вяз­ко­ва ўда­рыць апа­не­нта пры су­стрэ­чы, а так­са­ма пе­ра­ку­ліў Кліч­ко ў ва­ду і вы­клаў у Іnstagram ка­лаж з па­дзен­нем бак­сё­ра.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.