Вы тут

Ад працаголіка да алкаголіка — адзін крок?


Да ал­ка­голь­най за­леж­нас­ці лю­дзей штур­ха­юць роз­ныя пры­чы­ны. У пры­ват­нас­ці, з ал­ка­га­ліз­мам апы­нуў­ся звя­за­ны пра­ца­га­лізм. Лю­дзі, моц­на стом­ле­ныя пра­цай, ня­рэд­ка спра­бу­юць зняць стом­ле­насць і псі­ха­ла­гіч­ную на­пру­гу ал­ка­го­лем. Гэ­та па­ка­за­лі да­сле­да­ван­ні 330 000 ра­бот­ні­каў з 14 кра­ін, у тым лі­ку Вя­лі­ка­бры­та­ніі, ЗША і Гер­ма­ніі.

21-27

 

За­раз пра­цяг­ласць пра­цоў­на­га тыд­ня ў ЕС 40 га­дзін. Ка­лі ча­ла­век пра­цуе па 48 га­дзін, то ры­зы­ка зло­ўжы­ван­ня ал­ка­го­лем вы­рас­тае на 11%. Ка­лі ж пра­цоў­ны ты­дзень да­хо­дзіць да 56 га­дзін, то ры­зы­ка раз­віц­ця цяж­ка­га ал­ка­га­ліз­му ўзрас­тае на 13%. Пры гэ­тым вы­сно­вы зроб­ле­ны на асно­ве ад­ка­заў апы­та­ных. У рэ­аль­нас­ці сі­ту­а­цыя мо­жа быць яшчэ гор­шай. Псі­хо­ла­гі вы­яві­лі пэў­ную ло­гі­ку: ня­рэд­ка пра­ца­го­лі­кі за­ах­воч­ва­юць ся­бе ал­ка­го­лем за доб­рую пра­цу. Гэ­та іх аса­біс­тая ін­дуль­ген­цыя. І са­цы­яль­ны ста­тус або кра­і­на пра­жы­ван­ня не адыгрываюць ні­я­кай ро­лі. Па­вод­ле да­сле­да­ван­ня, ал­ка­га­лізм час­цей вы­яў­ля­лі ў муж­чын-пра­ца­го­лі­каў.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.