Вы тут

Куб жыцця


з'я­віў­ся на ўзбра­ен­ні гро­дзен­скіх ра­таў­ні­коў

Гэ­тае пры­ста­са­ван­не («Кас­кад‑5») вы­ка­рыс­тоў­ва­ец­ца ў край­ніх вы­пад­ках — для эва­ку­а­цыі лю­дзей з бу­дын­каў пры па­жа­рах і ў ін­шых над­звы­чай­ных сі­ту­а­цы­ях, ка­лі ін­шыя срод­кі (за­па­сныя вы­ха­ды, аў­та­ма­тыч­ныя лес­кі, вы­ра­та­валь­ныя ру­ка­вы) пры­мя­ніць не­маг­чы­ма. «Куб жыц­ця» пры­во­дзіц­ца ў ра­бо­чы стан за тры хві­лі­ны з да­па­мо­гай мо­та­вен­ты­ля­та­ра. Пры­чым, пры­ла­да зроб­ле­на з ма­тэ­ры­я­лу, які не га­рыць, і та­му мо­жа раз­мя­шчац­ца по­бач з эпі­цэнт­рам па­жа­ру. Без на­ступ­стваў для зда­роўя на «куб жыц­ця» мож­на са­ско­чыць з вы­шы­ні пя­ці­па­вяр­хо­ва­га до­ма. Аб­ста­ля­ван­не здоль­на пры­няць па ад­ным ча­ла­ве­ку за 15 се­кун­даў.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.