Вы тут

Кадастравы кошт участкаў — ужо не сакрэт


Ця­пер усе не­аб­ход­ныя звест­кі пра ка­даст­ра­вы кошт зя­мель і зя­мель­ных участ­каў, а так­са­ма пад­атко­вую ба­зу ў гэ­тай сфе­ры бу­дуць утрым­лі­вац­ца на спе­цы­яль­ным ін­фар­ма­цый­ным ін­тэр­нэт-рэ­сур­се, па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба Дзяр­жаў­на­га ка­мі­тэ­та па ма­ё­мас­ці Бе­ла­ру­сі.

Рэ­гістр кош­ту зя­мель­ных участ­каў раз­ме­шча­ны ў ін­тэр­нэ­це па ад­ра­се http://vl.nca.by. У ім утрым­лі­ва­ец­ца ўся ін­фар­ма­цыя пра пра­ве­дзе­ныя ка­даст­ра­выя ацэн­кі зя­мель­ных участ­каў і зя­мель на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі, за вы­клю­чэн­нем сель­ска­гас­па­дар­чых, і іх ка­даст­ра­вы кошт. Уся па­доб­ная ін­фар­ма­цыя раз­ме­шча­на ў сва­бод­ным до­сту­пе і бяс­плат­ная для ка­рыс­таль­ні­каў у лю­бым пунк­це све­ту. Вя­дзен­не рэ­сур­су ажыц­цяў­ляе На­цы­я­наль­нае ка­даст­ра­вае агенц­тва Бе­ла­ру­сі.

Спе­цы­я­ліс­ты прэс-служ­бы Дзярж­кам­ма­ё­мас­ці на­га­да­лі, што ў ад­па­вед­нас­ці з пунк­там 14 ар­ты­ку­ла 202 Пад­атко­ва­га ко­дэк­са Бе­ла­ру­сі пла­цель­шчы­кі-ар­га­ні­за­цыі прад­стаў­ля­юць у пад­атко­выя ор­га­ны дэк­ла­ра­цыі (раз­лі­кі) па зя­мель­ным па­да­тку што­год не паз­ней за 20 лю­та­га. Атрым­лі­ва­ец­ца, што з па­чат­ку го­да яны ма­юць на пад­рых­тоў­ку гэ­та­га фі­нан­са­ва­га да­ку­мен­та не больш за паў­та­ра ме­ся­ца. Дзя­ку­ю­чы но­ва­му рэ­гіст­ру кош­ту зя­мель­ных участ­каў пад­рых­тоў­ка што­га­до­вых дэк­ла­ра­цый па зя­мель­ным па­да­тку бу­дзе зай­маць у пла­цель­шчы­каў знач­на менш ча­су, упэў­не­ны экс­пер­ты Дзярж­кам­ма­ё­мас­ці.

Ін­фар­ма­цыя, якая змя­шча­ец­ца ў рэ­гіст­ры кош­ту зя­мель­ных участ­каў, асаб­лі­ва ак­ту­аль­ная для ар­га­ні­за­цый-пла­цель­шчы­каў, што ма­юць у ка­ры­стан­ні або ўлас­нас­ці зя­мель­ныя ўчаст­кі па ўсёй Го­мель­скай воб­лас­ці, у Ві­цеб­ску, Ма­гі­лё­ве, Лі­дзе, Люб­чы і Бе­ла­азёр­ску, а так­са­ма ў Ня­свіж­скім, Глус­кім і Пу­ха­віц­кім ра­ё­нах, бо толь­кі ле­тась там бы­ла пра­ве­дзе­на ка­даст­ра­вая ацэн­ка зя­мель.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.