Вы тут

Пачытайце... для настрою


Каб за­ха­ваць псі­хіч­нае зда­роўе, за­дай­це са­бе не­каль­кі пы­тан­няў: «Ці не зні­жа­ны мой на­строй?», «Якія рэ­чы да­стаў­ля­лі мне за­да­валь­нен­не ра­ней і ця­пер?», «Ці не ад­чу­ваю я зня­сі­лен­ня, па­вы­ша­най стам­ляль­нас­ці?», «Мне цяж­ка пры­маць ра­шэн­ні?», «Я пе­ра­жы­ваю па­чуц­цё ві­ны?», «Я доб­ра вы­гля­даю?» і інш. Не­аб­ход­на свое­ча­со­ва рэ­ага­ваць на зме­ны ў гор­шы бок і звяр­тац­ца да псі­хо­ла­гаў ці псі­ха­тэ­ра­пеў­таў, як гэ­та ро­бяць за мя­жой.

Урач-псі­хі­ятр Мінск­ага га­рад­ско­га клі­ніч­на­га псі­хі­ят­рыч­на­га дыс­пан­се­ра Мі­ха­іл ЛА­ГУ­ЦЁ­НАК на­гад­вае пра не­аб­ход­насць быць за­ня­тым:

*За­вя­дзі­це што­дзён­нік і пла­нуй­це заўт­раш­ні і на­ступ­ныя дні, ня­хай гэ­та бу­дуць на­ват са­мыя прос­тыя за­ня­ткі».

*Што­дня зай­май­це­ся тым, што пры­но­сіць за­да­валь­нен­не. Ся­бе трэ­ба лю­біць і ўзна­га­родж­ваць за лю­быя пос­пе­хі.

*Не на­сі­це ў са­бе пе­ра­жы­ван­ні — рас­каз­вай­це пра тое, што вас хва­люе, бліз­кім ці сяб­рам, не за­ста­вай­це­ся ў адзі­но­це.

*Не та­пі­це сум у ві­не.

*Чы­тай­це па­пу­ляр­ную лі­та­ра­ту­ру.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.