Вы тут

Адважны старшына


Трэ­ця­курс­нік Ма­гі­лёў­ска­га ін­сты­ту­та мі­лі­цыі вы­нес ча­ла­ве­ка з агню

22-43

Па­чуў­шы па­да­зро­ны пах, Дзя­ніс Ва­рэн­ні­каў, які зна­хо­дзіў­ся на ад­па­чын­ку ў сва­іх баць­коў, вы­ска­чыў на бал­кон і ўба­чыў, што га­рыць у су­сед­нім пад'­ез­дзе. Пе­рад тым, як зай­сці ў зла­шчас­ную ква­тэ­ру, па­зы­чыў у су­се­дзяў змо­ча­ную ва­дой тка­ні­ну, каб са­мо­му не за­дых­нуц­ца. На­ват у пад'­ез­дзе ўжо бы­ло поў­на ды­му. А ў ква­тэ­ры, ку­ды Дзя­ніс муж­на сту­піў, на­огул гу­ля­ла по­лы­мя. Ён ад­ра­зу ўба­чыў ча­ла­ве­ка, які, на­пэў­на, стра­ціў ары­ен­ці­ры і быў зу­сім вя­лы. Ма­ла­ды ча­ла­век пад­ха­піў яго пад па­хі і вы­цяг­нуў на ву­лі­цу. Там ён пе­ра­даў муж­чы­ну ра­та­валь­ні­кам, якія пры­еха­лі на вы­клік.

На пы­тан­не «Ты ад­чу­ва­еш, што зра­біў ге­ра­іч­ны учы­нак?» ма­ла­ды ча­ла­век толь­кі сціп­ла па­ціс­кае пля­чы­ма: маў­ляў, у чым тут ге­ра­ізм, ка­лі так па­ві­нен быў зра­біць кож­ны ча­ла­век?

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.