Вы тут

Са штрафам і без дзвярэй


У Баб­руй­ску «фі­нан­са­вая мі­лі­цыя» кан­фіс­ка­ва­ла пар­тыю та­ва­раў больш чым на 110 міль­ё­наў руб­лёў. Пры агля­дзе склад­скіх па­мяш­кан­няў, аран­да­ва­ных ад­ной з мін­скіх фір­маў, ува­гу пра­ва­ахоў­ні­каў пры­цяг­ну­лі дзве­ры, на якія не бы­ло да­ку­мен­таў, што па­цвер­дзі­лі б за­кон­насць іх па­ступ­лен­ня. «Фак­тыч­на дзве­ры бы­лі на­бы­ты ў Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі за на­яў­ны раз­лік і не­за­кон­на ўве­зе­ны ў на­шу кра­і­ну», — па­тлу­ма­чыў на­мес­нік на­чаль­ні­ка ўпраў­лен­ня Дэ­парт­амен­та фі­нан­са­вых рас­сле­да­ван­няў КДК па Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці Аляк­сандр Ша­рой­кін.

Та­вар кан­фіс­ка­ва­ны, а з па­ру­шаль­ні­ка спаг­на­ны штраф. Раз­гля­да­ец­ца пы­тан­не па пры­цяг­нен­ні яго да кры­мі­наль­най ад­каз­нас­ці.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.