Вы тут

Небяспечны аналіз


Су­пра­цоў­ні­ца Пру­жан­скай рай­вет­стан­цыі атры­ма­ла на пра­цы сур'­ёз­ныя апё­кі. Ін­жы­нер-хі­мік кар­ма­вой ла­ба­ра­то­рыі ра­ён­най ве­тэ­ры­нар­най стан­цыі пра­во­дзі­ла ана­ліз. Пас­ля та­го, як яна ад­клю­чы­ла ва­ку­ум­ную пом­пу, ус­пых­ну­лі па­ры спір­ту, якія на­за­па­сі­лі­ся ў вы­цяж­ной ша­фе.

30-га­до­вая жан­чы­на атры­ма­ла апё­кі 10 пра­цэн­таў це­ла (рук, шыі, тва­ру) і бы­ла да­стаў­ле­на ў баль­ні­цу.

На шчас­це, по­лы­мя не рас­паў­сю­дзі­ла­ся на па­мяш­кан­не. Па­пя­рэд­няй вер­сі­яй ус­пыш­кі спе­цы­я­ліс­ты Мі­ніс­тэр­ства над­звы­чай­ных сі­ту­а­цый на­зва­лі не­гер­ме­тыч­насць злу­чэн­ня ва­ку­ум­най пом­пы з вы­вад­ной тру­бой.

Яна СВЕ­ТА­ВА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.