Вы тут

Сутнасць пытанняў


Як ужо па­ве­дам­ля­ла­ся, у мі­ну­лую су­бо­ту з дзе­вя­ці га­дзін ра­ні­цы ў абл­вы­кан­ка­мах, ста­ліч­ным гар­вы­кан­ка­ме і рэ­гі­ё­нах пра­ца­ва­лі пра­мыя тэ­ле­фон­ныя лі­ніі з кі­раў­ні­ка­мі мяс­цо­вых ор­га­наў ула­ды. За тры га­дзі­ны, якія бы­лі ад­ве­дзе­ны для но­ва­га фар­ма­ту зно­сін на­сель­ніц­тва з прад­стаў­ні­ка­мі ўла­ды пра на­дзён­ныя праб­ле­мы, па­сту­пі­ла не ад­на сот­ня тэ­ле­фа­на­ван­няў. Па кан­крэт­ных праб­ле­мах, мно­гія з якіх не вы­ра­ша­лі­ся пра­цяг­лы час, ад­ра­зу ж бы­лі пры­ня­ты пэў­ныя ра­шэн­ні. Па ін­шых — да­дзе­ны да­ру­чэн­ні кі­раў­ні­кам ад­па­вед­ных служ­баў. Усё гэ­та га­во­рыць пра эфек­тыў­насць та­кой фор­мы зно­сін гра­ма­дзян і кі­раў­ніц­тва рэ­гі­ё­наў.

У гэ­тую су­бо­ту, 24 сту­дзе­ня, зноў ад­бу­дзец­ца па­доб­ны дыя­лог. Пач­нец­ца ён у 9 га­дзін ра­ні­цы і пра­доў­жыц­ца да 12.

Брэсц­кі абл­вы­кан­кам: Юхі­мук Мі­ха­іл Іва­на­віч — пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні (80162213121).

Ві­цеб­скі абл­вы­кан­кам: Мац­ке­віч Алег Сяр­ге­е­віч — на­мес­нік стар­шы­ні (80212204260).

Го­мель­скі абл­вы­кан­кам: Мак­сі­мен­ка Аляк­сандр Ула­дзі­мі­ра­віч — пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні (80232744123).

Гро­дзен­скі абл­вы­кан­кам: Агей Але­на Аляк­санд­раў­на — на­мес­нік стар­шы­ні (80152735644).

Мін­скі абл­вы­кан­кам: Ліп­ніц­кі Іван Эду­ар­да­віч — стар­шы­ня Мінск­ага аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў (5004160).

Ма­гі­лёў­скі абл­вы­кан­кам: Чы­кі­да Алег Іва­на­віч — пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні (80222501869).

Мін­скі гар­вы­кан­кам: Ку­ха­раў Ула­дзі­мір Яў­ге­на­віч — пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні (2224444).

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.