Вы тут

На прамой лініі — міністр культуры


Кож­ны чы­тач «Звяз­ды» — гра­ма­дзя­нін, бе­ла­рус, уво­гу­ле ча­ла­век — мае да­чы­нен­не да пы­тан­няў куль­ту­ры. За якой ста­яць і між­ча­ла­ве­чыя ад­но­сі­ны, і за­хоў­ван­не на­цы­я­наль­най спад­чы­ны, і но­выя па­ста­ноў­кі ў тэ­ат­рах, і су­час­нае кі­но, і лі­та­ра­тур­ныя тэн­дэн­цыі... Куль­ту­ра — гэ­та ас­но­ва раз­віц­ця, ста­наў­лен­ня асо­бы, на­шай бу­ду­чыні.

 

Па якой сіс­тэ­ме, у якіх на­прам­ках па­він­на раз­ві­ва­ц­ца бе­ла­рус­кая куль­ту­ра з усі­мі яе скла­дні­ка­мі, чы­та­чам «Звяз­ды» рас­ка­жа мі­ністр куль­ту­ры Ба­рыс Ула­дзі­мі­ра­віч Свят­лоў пад­час пра­мой лі­ніі, якая ад­бу­дзец­ца ў рэ­дак­цыі га­зе­ты «Звяз­да» 30 сту­дзе­ня. Дак­лад­ны час бу­дзе вя­до­мы паз­ней.

Каб па­пя­рэд­не па­кі­нуць свае пы­тан­ні, да­сы­лай­це іх на элект­рон­ны ад­рас (іnfo@zvyazda.mіnsk.by з па­зна­кай «Пра­мая лі­нія») ці тэ­ле­фа­нуй­це па ну­ма­ры: 287-18-51.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».