Вы тут

У саюз — з сябрамі


Пер­ша­курс­нік ме­ха­ні­ка-ма­тэ­ма­тыч­на­га фа­куль­тэ­та БДУ Па­вел Ба­цы­леў ства­рыў ма­біль­ны да­да­так на бе­ла­рус­кай мо­ве «У са­юз з сяб­ра­мі». Прэ­зен­та­цыя но­вай са­цы­яль­най сет­кі ад­бы­ла­ся на 42‑м з'ез­дзе БРСМ.

Рас­пра­цоў­ка пры­зна­ча­на для апе­ра­цый­най сіс­тэ­мы Аndrоіd. Сэр­ві­су па­тра­бу­ец­ца ін­тэр­нэт-злу­чэн­не і ўклю­чэн­не геа­ла­ка­цыі. Дзя­ку­ю­чы да­дат­ку «У са­юз з сяб­ра­мі», ак­тыў­ны ка­рыс­таль­нік здоль­ны да­ве­дац­ца не толь­кі пра мес­ца­зна­хо­джан­не сяб­роў, але і на якой ад­лег­лас­ці яны зна­хо­дзяц­ца. Акра­мя та­го, пра­гра­ма за­бяс­печ­вае бяс­плат­ныя стасункі ў ан­лайн-рэ­жы­ме. Так­са­ма ство­ра­ны да­да­так га­ран­туе ад­на­ча­со­вы до­ступ да па­пу­ляр­ных ста­ро­нак у са­цы­яль­най сет­цы «ВКон­так­те» і да пер­са­наль­най ін­фар­ма­цыі.

На рэа­лі­за­цыю свай­го пра­ек­та пер­ша­курс­нік Па­вел Ба­цы­леў вы­дат­ка­ваў грант, які ён атры­маў як пе­ра­мож­ца кон­кур­су «100 ідэй для Бе­ла­ру­сі». Да­рэ­чы, пе­ра­мо­гу яму пры­нёс так­са­ма ма­біль­ны да­да­так «Хі­мія Х10». Сён­ня ім ка­рыс­та­ец­ца ўжо больш за 70 ты­сяч ма­ла­дых лю­дзей па ўсім све­це.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.