Вы тут

Не «замарозілі» цэны на антыфрыз


Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю за­кры­ла 20 кра­маў на аў­та­за­пра­ва­чных стан­цы­ях «Лу­кой­ла».

Зроб­ле­на гэ­та бы­ло па вы­ні­ках пра­ве­рак, якія прай­шлі ня­даў­на. Пры­пы­не­на дзей­насць 20 аб'­ек­таў ганд­лю на аў­та­за­пра­ва­чных стан­цы­ях ва ўсіх рэ­гі­ё­нах кра­і­ны. Пад­ста­ва — гру­быя па­ру­шэн­ні за­ка­на­даў­ства. Так, рэа­лі­за­цыя пра­тэр­мі­на­ва­ных та­ва­раў вя­ла­ся ў 16 з 25 пра­ве­ра­ных кра­маў, не за­хоў­ва­лі­ся асар­ты­мент­ныя пе­ра­лі­кі та­ва­раў (па асоб­ных кра­мах у Мін­ску — да 48,9 пра­цэн­та), па­куп­ні­кам пра­да­стаў­ля­ла­ся ня­поў­ная ці не­дак­лад­ная ін­фар­ма­цыя пра та­ва­ры, у тым лі­ку пра тэр­мі­ны пры­дат­нас­ці і інш. Акра­мя та­го, уста­ноў­ле­ны факт пе­ра­вы­шэн­ня роз­ніч­ных цэн на ан­ты­фрыз, які ка­рыс­та­ец­ца по­пы­там у аў­та­ама­та­раў, у па­раў­на­нні з цэ­на­мі, што дзей­ні­ча­лі на 18 снеж­ня мі­ну­ла­га го­да. На на­вя­дзен­не па­рад­ку Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю ад­вя­ло сем дзён.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

 

Выбар рэдакцыі

Рэгіёны

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Вучэбны год завяршаецца для 1,1 мільёна беларускіх школьнікаў, з іх 107,8 тысячы заканчваюць 9-я класы і 57,5 тысячы — 11-я.

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».