Вы тут

Прэзідэнты Беларусі і Расіі да­мо­ві­лі­ся аб су­стрэ­чы ў блі­жэй­шы час


Тэ­ле­фон­ная раз­мо­ва Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з Прэ­зі­дэн­там Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі Ула­дзі­мі­рам Пу­ці­ным ад­бы­ла­ся 23 сту­дзе­ня. Аб гэ­тым БЕЛ­ТА па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе бе­ла­рус­ка­га лі­да­ра.

Кі­раў­ні­кі дзяр­жаў аб­мер­ка­ва­лі шы­ро­кі спектр пы­тан­няў як між­на­род­на­га па­рад­ку дня, так і двух­ба­ко­ва­га су­пра­цоў­ніц­тва. У пры­ват­нас­ці, раз­мо­ва іш­ла аб су­стрэ­чы прэ­зі­дэн­таў Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі, якая згод­на з да­моў­ле­нас­ця­мі ад­бу­дзец­ца ў блі­жэй­шы час. За­пла­на­ва­на так­са­ма су­стрэ­ча прэм'­ер-мі­ніст­раў дзвюх кра­ін.

Сён­ня ж бы­ло пры­ня­та ра­шэн­не аб пра­вя­дзен­ні ў па­чат­ку са­ка­ві­ка па­ся­джэн­ня Вы­шэй­ша­га дзярж­са­ве­та Са­юз­най дзяр­жа­вы.

Акра­мя та­го, прэ­зі­дэн­ты да­мо­ві­лі­ся аб су­мес­ных дзе­ян­нях па пе­ра­адо­лен­ні эка­на­міч­ных праб­лем. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка і Ула­дзі­мір Пу­цін шы­ро­ка аб­мер­ка­ва­лі сі­ту­а­цыю ва Укра­і­не ў су­вя­зі з яе рэз­кім аб­васт­рэн­нем.

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.