Вы тут

Аў­та­ма­біль­ны «Джэк-па­тра­шы­цель»


У ста­лі­цы не­вя­до­мы ці не­вя­до­мыя ноч­чу на ву­лі­цы Го­лу­бе­ва па­рэ­за­лі ўсе ко­лы ў адзі­нац­ца­ці ма­шын, пры­пар­ка­ва­ных на тра­ту­а­ры.

Трэ­ба ду­маць, што ме­на­ві­та гэ­тая ака­ліч­насць і ста­ла пад­ста­вай для помс­ты аў­та­ўла­даль­ні­кам з бо­ку не­за­да­во­ле­ных пар­коў­кай у не­на­леж­ным мес­цы. Ін­шых па­шко­джан­няў на транс­парт­ных срод­ках не бы­ло. Па­цяр­пе­лыя ран­кам, уба­чыў­шы свае ма­шы­ны на спу­шча­ных ко­лах, вы­клі­ка­лі мі­лі­цыю і ДАІ. Су­пра­цоў­ні­кі апош­няй усім, хто быў ня­пра­віль­на пры­пар­ка­ва­ны, ад­ра­зу... вы­пі­са­лі штра­фы. Мі­лі­цы­я­не­ры пры­ня­лі ад па­цяр­пе­лых за­явы аб па­шко­джан­нях. Мяс­цо­выя жы­ха­ры га­во­раць, што гэ­та ўжо не пер­шы вы­па­дак, ка­лі ме­на­ві­та ў гэ­тым мес­цы аў­та­ма­бі­лям пра­кол­ва­юць ці рэ­жуць шы­ны.

Сяр­гей СТА­РЫ­НАЎ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».