Вы тут

Адкрыты дыялог з прэзідэнтам


У чац­вер, 29 сту­дзе­ня, Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пра­вя­дзе сустрэчу з бе­ла­рус­кімі і за­меж­нымі журналістамі, па­ве­да­мі­лі БЕЛ­ТА ўпрэс-служ­бе кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы.

28-33

28-33

 

Ме­ра­пры­ем­ства ад­бу­дзец­ца ў Па­ла­цы Не­за­леж­нас­ці і бу­дзе транс­лі­ра­вац­ца ў пра­мым эфі­ры па Пер­шым на­цы­я­наль­ным ка­на­ле Бе­ла­рус­ка­га ра­дыё. Пач­нец­ца адкрыты дыялог у 11.00. Пла­ну­ец­ца, што ў ім возь­муць удзел 260 жур­на­ліс­таў са 152 га­зет, 16 ін­фар­ма­цый­ных агенц­тваў, 3 ін­тэр­нэт-вы­дан­няў, 26 тэ­ле­ка­на­лаў, 41 ра­дыё­стан­цыі, уклю­ча­ю­чы пра­гра­мы рэ­гі­я­наль­на­га ра­дыё­вя­шчан­ня. Рэ­гі­ё­ны Бе­ла­ру­сі бу­дуць прад­стаў­ляць 142 жур­на­ліс­ты.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.