Вы тут

Дональд Трамп зноў прыгразіў пазмагацца за пасаду прэзідэнта ЗША


До­нальд Трамп із­ноў па­абя­цаў усту­піць у прэ­зі­дэнц­кую гон­ку, пе­рад­ае СBS Nеws. Аме­ры­кан­скі міль­яр­дэр на схо­дзе чле­наў Рэс­пуб­лі­кан­скай пар­тыі ў шта­це Аё­ва за­явіў, што мае на­мер ба­ла­та­вац­ца на па­са­ду прэ­зі­дэн­та, «па­коль­кі мне гэ­тая па­са­да па пля­чы».

28-30

 

Па­вод­ле яго слоў, ін­шых год­ных кан­ды­да­таў ад рэс­пуб­лі­кан­цаў ён не ба­чыць. Так, Міт Ром­ні ўжо вы­лу­чаў­ся і прай­граў Ба­ра­ку Аба­ме ў 2012 го­дзе. А та­ды, на дум­ку міль­яр­дэ­ра, пе­ра­маг­чы на вы­ба­рах мож­на бы­ло лёг­ка. Га­во­ра­чы пра Джэ­ба Бу­ша, гу­бер­на­та­ра Фла­ры­ды і бра­та 43-га прэ­зі­дэн­та ЗША Джор­джа Бу­ша-ма­лод­ша­га, Трамп ад­зна­чыў: «Апош­няе, што нам трэ­ба, — гэ­та яшчэ адзін Буш».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.