Вы тут

МВФ назваў умовы прадастаўлення Кіеву фінансавай дапамогі


Між­на­род­ны ва­лют­ны фонд ака­жа фі­нан­са­вую да­па­мо­гу Укра­і­не толь­кі пры ўмо­ве ста­бі­лі­за­цыі ста­но­ві­шча ў кра­і­не. Пра гэ­та за­яві­ла ды­рэк­тар-рас­па­рад­чык МВФ Крыс­цін Ла­гард у ін­тэр­в'ю фран­цуз­скай га­зе­це Lе Mоndе.

28-29

Па­вод­ле яе слоў, пры вы­зна­чэн­ні фі­нан­са­вай пад­трым­кі вяс­ной 2014 го­да экс­пер­ты МВФ зы­хо­дзі­лі з та­го, што кан­флікт на паў­днё­вым ус­хо­дзе кра­і­ны скон­чыц­ца да зі­мы. «Ця­пер мы пра­цу­ем з ін­шы­мі ва­ры­ян­та­мі, у пры­ват­нас­ці з пад­аў­жэн­нем на ча­ты­ры га­ды та­го тэр­мі­ну, які ад­во­дзіц­ца Укра­і­не на пра­вя­дзен­не рэ­фор­маў», — удак­лад­ні­ла Ла­гард. Яна ад­зна­чы­ла, што аб'­ём фі­нан­са­ван­ня «ве­ра­год­на, бу­дзе не­каль­кі вы­шэй­шы, чым мер­ка­ва­ла­ся», ад­нак гэ­та бу­дзе за­ле­жаць ад ва­ен­на-па­лі­тыч­ных фак­та­раў. Су­вязь па­між эка­на­міч­най і ва­ен­най сі­ту­а­цы­яй цал­кам ві­да­воч­ная, пра што за­яві­ла ды­рэк­тар-рас­па­рад­чык фон­ду.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».