Вы тут

Коратка


Учо­ра ад­бы­ла­ся тэ­ле­фон­ная раз­мо­ва Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з Прэ­зі­дэн­там Укра­і­ны Пят­ром Па­ра­шэн­кам. У час раз­мо­вы аб­мяр­коў­ва­лі­ся пы­тан­ні, што ўяў­ля­юць уза­ем­ны ін­та­рэс.

У Бе­ла­ру­сі пе­ра­гле­джа­на струк­ту­ра спа­жы­вец­кіх кошыкаў для са­цы­яль­на-дэ­ма­гра­фіч­-
ных груп на­сель­ніц­тва. Га­лоў­ная на­ва­цыя — уклю­чэн­не ў іх па­слуг со­та­вай ру­хо­май элект­ра­су­вя­зі.

У 2014 го­дзе ў кра­і­не атры­маль­ні­ка­мі дзяр­жаў­най ад­рас­най са­цы­яль­най да­па­мо­гі (ДАСД) ста­лі 217,8 тыс. ча­ла­век на агуль­ную су­му Br424,8 млрд.

У эка­но­мі­цы Бе­ла­ру­сі ў снеж­ні 2014 го­да бы­ло за­ня­та 4 млн 470,8 тыс. ча­ла­век — на 1,1% менш, чым у снеж­ні па­пя­рэд­ня­га го­да.

Бе­ла­русь ча­со­ва аб­ме­жа­ва­ла ўвоз птуш­кі з Япо­ніі і ЗША.

Прэ­зен­та­цыя спа­да­рож­ні­ка­ва­га тэ­ле­ка­на­ла «Бе­ла­русь-24» прай­шла ўчо­ра ў Маск­ве на ХVІІ Між­на­род­най вы­стаў­цы і фо­ру­ме СSTB'2015.

Выбар рэдакцыі

Рэгіёны

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Вучэбны год завяршаецца для 1,1 мільёна беларускіх школьнікаў, з іх 107,8 тысячы заканчваюць 9-я класы і 57,5 тысячы — 11-я.

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».