Вы тут

У заказніку «пагаспадарылі» браканьеры


На тэ­ры­то­рыі рэс­пуб­лі­кан­ска­га ланд­шафт­на­га за­каз­ні­ка «На­лі­боц­кі» па­блі­зу вёс­кі Ка­мен­ная Сла­ба­да Іў­еў­ска­га ра­ё­на су­пра­цоў­ні­кі Дзяр­жаў­най ін­спек­цыі ахо­вы жы­вёль­на­га і рас­лін­на­га све­ту вы­яві­лі зні­шча­ную бра­кань­е­ра­мі ла­сі­ху.

Як па­ве­да­міў афі­цый­ны прад­стаў­нік След­ча­га ка­мі­тэ­та па Гро­дзен­скай воб­лас­ці Сяр­гей Шар­ша­не­віч, пад­час пра­вя­дзен­ня след­чых дзе­ян­няў і апе­ра­тыў­на-вы­шу­ко­вых ме­ра­пры­ем­стваў пра­ва­ахоў­ні­кі вы­зна­чы­лі, што зла­чын­ства ўчы­ні­лі два са­ўдзель­ні­кі. След­чыя за­тры­ма­лі ад­на­го з іх — жы­ха­ра су­сед­няй вёс­кі 1976 го­да на­ра­джэн­ня. Пад­час агля­ду яго жыл­ля вы­яў­ле­на і ада­бра­на мер­ка­ва­ная пры­ла­да зла­чын­ства — глад­ка­стволь­ная па­ляў­ні­чая стрэль­ба.

Па фак­це не­за­кон­на­га па­ля­ван­ня на тэ­ры­то­рыі за­каз­ні­ка за­ве­дзе­на кры­мі­наль­ная спра­ва. Па па­пя­рэд­ніх звест­ках шко­да, пры­чы­не­ная дзяр­жа­ве, скла­ла ка­ля 160 міль­ё­наў руб­лёў. Каб вы­зна­чыць усе ака­ліч­нас­ці зла­чын­ства і за­тры­маць дру­го­га зла­чын­ца, пра­вод­зяц­ца след­чыя дзе­ян­ні.

Ве­ра­ні­ка Коласава.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».