Вы тут

Пустуючыя дамы — пад строгі кантроль


У Гро­дзен­скім ра­ё­не ўзмац­ня­юць ра­бо­ту ў да­чы­нен­ні пус­ту­ю­чых і ста­рых да­моў.

Ка­мі­сія вы­ву­чыць ста­но­ві­шча спраў у гэ­тай сфе­ры ў кож­ным сель­са­ве­це, звяр­та­ю­чы ўва­гу на па­ра­дак не толь­кі ў да­мах, але і на пры­ся­дзіб­ных участ­ках. Ка­лі на іх гас­па­да­роў, спад­чын­ні­каў не па­дзей­ні­чае па­пя­рэ­джан­не аб уста­ра­нен­ні па­ру­шэн­няў, то яны бу­дуць пры­цяг­вац­ца да ад­мі­ніст­ра­цый­най ад­каз­нас­ці. Да­рэ­чы, штраф­ныя санк­цыі за не­на­леж­нае ўтры­ман­не до­ма­ўла­дан­няў мо­гуць склас­ці 25 ба­за­вых ве­лі­чынь.

На жаль, пус­ту­ю­чых да­моў у ра­ё­не ста­но­віц­ца ўсё больш. Ка­лі ў 2013 го­дзе ў ад­па­вед­ны рэ­гістр іх да­да­лося 11, то ле­тась — 35. І ўжо сё­ле­та ў по­ле зро­ку ка­мі­сіі тра­пі­ла 8 та­кіх па­бу­доў.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.