Вы тут

Лад жыцця — здаровы!


«Спорт — маг­чы­масць зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця ў Ва­рэн­скім і Шчу­чын­скім па­меж­ных ра­ё­нах» — так на­зы­ва­ец­ца між­на­род­ны пра­ект па пра­гра­ме транс­гра­ніч­на­га су­пра­цоў­ніц­тва «Лат­вія — Літ­ва — Бе­ла­русь».

Ня­даў­на дэ­ле­га­цыя з Ва­рэн­ска­га ра­ён­на­га му­ні­цы­па­лі­тэ­та Літ­вы на­ве­да­ла Шчу­чын для пад­вя­дзен­ня вы­ні­каў гэ­та­га пра­ек­та, які фі­нан­са­ваў­ся за срод­кі Еў­ра­са­ю­за і мяс­цо­вых бюд­жэ­таў. Дзя­ку­ю­чы гэ­та­му ў Ва­рэ­не дру­гое жыц­цё на­быў ста­ры ста­ды­ён. А Шчу­чын атры­мае спар­тыў­ны комп­лекс з са­май вя­лі­кай і су­час­най у ра­ё­не за­лай, яко­му па­слу­жыць пас­ля за­вяр­шэн­ня рэ­кан­струк­цыі бу­ды­нак «не пер­шай ма­ла­до­сці» ў бы­лым ва­ен­ным га­рад­ку.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».