Вы тут

Прыстанішча для бяздомных


Лю­дзі без пэў­на­га мес­ца жы­хар­ства атрым­лі­ва­юць бяс­плат­нае пры­ста­ні­шча ў дзяр­жаў­ным до­ме ча­со­ва­га нач­но­га зна­хо­джан­ня, які ад­крыў­ся ў Лі­дзе.

Пад пры­ту­лак для бяз­до­мных, які раз­лі­ча­ны на 10 ча­ла­век, рэ­кан­стру­я­ва­на па­мяш­кан­не бы­лой лаз­ні. На ра­монт і на­быц­цё аб­ста­ля­ван­ня (мэб­ля, бы­та­вая тэх­ні­ка і ін­шае) з ра­ён­на­га бюд­жэ­ту за­тра­ча­на больш за 300 міль­ё­наў руб­лёў. Да­га­вор на пра­жы­ван­не з кож­ным па­ста­яль­цам за­клю­ча­ец­ца на ме­сяц — з маг­чы­мас­цю яго пра­ця­гу. Акра­мя та­го, ад­мі­ніст­ра­цыя гэ­тай уста­но­вы спра­буе да­па­маг­чы ім пра­ца­ўлад­ка­вац­ца, са­дзей­ні­чае ў афарм­лен­ні не­аб­ход­ных да­ку­мен­таў, па маг­чы­мас­ці за­бяс­печ­вае адзен­нем і абут­кам.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.